Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2007 ]

IKA EΓΚΥΚΛΙΟΣ 130/Αρ.Πρ. 40/317/19.12.2007 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007 στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007 στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθήνα 19/12/2007
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.40/317
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΣ ΑΡ: 130

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41)
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215195-8 ΠΡΟΣ:
FAX:210 5228747 Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007 στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων»
Σχετ.: Εγκ. 129/07 της Δ/νσής μας.

Στο πλαίσιο ανασχεδιασμού και επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η καθυστέρηση έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, με την παραπάνω διάταξη υποχρεώνονται οι οργανισμοί κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, στην καταβολή προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους, εντός δεκαπέντε, το αργότερο, εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία υποβολής τόσο της αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή θανάτου, όσο και της προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης δόθηκαν οδηγίες με την εγκ. 129/07 της Δ/νσής μας.

Από την παραπάνω διάταξη δεν προκύπτει διάκριση μεταξύ των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι προέρχονται από ενταχθέντα στο Ίδρυμα Ταμεία και εξακολουθούν να διέπονται, ως προς τη συνταξιοδότησή τους, από τις διατάξεις της νομοθεσίας των Ταμείων αυτών και των λοιπών ασφαλισμένων, και κατά συνέπεια δεν εξαιρούνται αυτοί από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης για την προσωρινή σύνταξη. Λόγω της ιδιαιτερότητας των περιπτώσεων αυτών και συμπληρώνοντας τις οδηγίες της εγκ. 129/07, οι βασικές επισημάνσεις της οποίας, εκτός των διαδικασιών έκδοσης και υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων, έχουν εφαρμογή και στους ασφ/νους του Ιδρύματος οι οποίοι προέρχονται από ενταχθέντα Ταμεία (ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστόν η αρμοδιότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων απονομής σύνταξης, κατΆ εφαρμογή της νομοθεσίας των ενταχθέντων Ταμείων, ανήκει στα κατά τόπους Περ/κά Υποκ/τα του Ιδρύματος. Η υλοποίηση όμως των σχετικών αποφάσεων, σε ότι αφορά το τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ και τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, γίνεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος πληρωμών των τ. Ταμείων. Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών σας έχουν δοθεί με τις εγκ. 13, 93 & 116/07.

Επομένως για την εφαρμογή του μέτρου των προσωρινών συντάξεων σε ότι αφορά τους ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι προέρχονται από το τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ & τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ θα ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Η σύνταξη της σχετικής απόφασης Δ/ντή για την καταβολή προσωρινής σύνταξης θα πραγματοποιείται μόνο από τις Υπηρεσίες των τ. Ταμείων δεδομένου ότι οι υπάλληλοι των Ταμείων έχουν πλήρη γνώση των Καταστατικών διατάξεων των Ταμείων αυτών. Έτσι, σε περίπτωση που κατατεθεί σε Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αίτηση για συνταξιοδότηση και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί "προσωρινής σύνταξης", αυτές θα διαβιβάζονται άμεσα στις Υπηρεσίες του τ. Ταμείου, μέσω FAX, προκειμένου να συνταχθεί απόφαση καταβολής προσωρινής σύνταξης. Στις περιπτώσεις που ασφαλισμένος του ενταχθέντος Ταμείου δεν έχει απογραφεί και δεν κατέχει ΑΜ, θα γίνεται άμεση απογραφή του από το Μητρώο Ασφ/νων του Υποκ/τος.

2. Η συνταχθείσα απόφαση Δ/ντή προσωρινής σύνταξης θα αποστέλλεται στο αρμόδιο Περ/κό Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έκδοση (έλεγχο και υπογραφή) κατά 2
προτεραιότητα και στη συνέχεια αυτή θα υλοποιείται εντός 15 εργάσιμων ημερών με προσωρινή μορφή δίμηνης προκαταβολής του ορισθέντος ποσού από το αρμόδιο Τοπικό ή Περ/κό Υποκ/μα, με χειρόγραφη διαδικασία, δεδομένου ότι οι συνταξιούχοι αυτοί δεν μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & Η.ΔΙ.ΚΑ.
Στη συνέχεια, αμέσως μετά την πληρωμή του συνταξιούχου, η απόφαση απονομής προσωρινής σύνταξης μαζί με όλα τα παραστατικά του ποσού πληρωμής, (2μηνη προκαταβολή) που καταβλήθηκε από τις υπηρεσίες σας, θα διαβιβάζεται στις υπηρεσίες του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ ή τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για συνέχιση της καταβολής της προσωρινής σύνταξης μέσω της μηχανογραφικής υπηρεσίας του τ. Ταμείου.
Εξαίρεση από τη παραπάνω διαδικασία αποτελούν οι ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΠΙΛΤ, των οποίων η έκδοση της σχετικής απόφασης απονομής εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνεται από τα αρμόδια Περ/κά Υποκ/τα του Ιδρύματος σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 44/07 και η καταβολή της προσωρινής θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο Κέντρο Πληρωμής, με χειρόγραφη διαδικασία, μέχρις εκδόσεως της οριστικής απόφασης συντ/σης.

3. Για τα λοιπά, ήτοι ποσοστό προσωρινής σύνταξης, διάρκεια καταβολής της και αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κ.λπ, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες της εγκ. 129/07.
Η ανωτέρω διαδικασία αφορά στις περιπτώσεις στις οποίες το δικαίωμα αξιώνεται με χρόνο ασφάλισης του ενταχθέντος Ταμείου, αλλά και σΆ αυτές που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου μπορούν να επωφεληθούν όχι μόνο οι ασφαλισμένοι των ενταχθέντων Ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1/12/2007, αλλά και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Συν/να: 6 έντυπα αποφάσεων για τα ενταχθέντα Ταμεία προσωρινής σύνταξης γήρατος και θανάτου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο