Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-1994 ]

ΠΟΛ.1161/23.6.1994 Προσδιορισμός χρονικού σημείου συναντήσεως απαιτήσεων του Δημοσίου με ανταπαιτήσεις του φορολογουμένου από επιστροφή φόρου εισοδήματος μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.1947/1991

(Προσδιορισμός χρονικού σημείου συναντήσεως απαιτήσεων του Δημοσίου με ανταπαιτήσεις του φορολογουμένου από επιστροφή φόρου εισοδήματος μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.1947/1991)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Ιουνίου 1994
Αρ. Πρωτ: 1056199/4815-18/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
TMHMΑ: Α΄

ΠΟΛ 1161

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός χρονικού σημείου συναντήσεως απαιτήσεων του Δημοσίου με ανταπαιτήσεις του φορολογούμενου από επιστροφή φόρου εισοδήματος μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.1947/1991.

1056199/4815-18/0016/ΠΟΛ.1161/23.6.1994

Οπως σας είναι γνωστό, με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13, του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 τ.Α') και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2030650/4837/1991 και 2032190/5082/1991 (ΦΕΚ 370/91 τ.Β'), η επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων γίνεται πλέον μέσω Τραπεζών με την κατάθεση των επιστρεφομένων ποσών σε έντοκους ή άτοκους λογαριασμούς των δικαιούχων, ανάλογα με την επιλογή τους, όπως αυτή διατυπώνεται στη φορολογική τους δήλωση.

Για όσους δικαιούχους έχουν δηλώσει λογαριασμό Τράπεζας, η κατάθεση γίνεται απευθείας στο λογ/σμό τους (έντοκα), για όσους δε, δεν έχουν δηλώσει λογ/σμό Τράπεζας, το επιστρεπτέο ποσό κατατίθεται σε προσωρινό λογ/σμό (άτοκο) και στη συνέχεια εφόσον δεν ζητηθεί, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τον
δικαιούχο, το ποσόν επιστρέφεται στο Δημόσιο, ο τελευταίος δε μπορεί να το αναζητήσει, μόνο μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία εκδίδεται μετά από έλεγχο, νέος τίτλος πληρωμής.

Στις περιπτώσεις αυτές το Δημόσιο έχει εκταμιεύσει το ποσό αυτό στην Τράπεζα και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επιστροφή του στο Δημόσιο.

Με αφορμή το καινούργιο στοιχείο (της εκταμίευσης του ποσού για ορισμένο χρονικό διάστημα στην Τράπεζα), το Ν.Σ.Κ., απαντώντας σε ερώτημα της Διεύθυνσής μας, εκφράζει την άποψη ότι στην περίπτωση που ο δικαιούχος της απαίτησης, αντί της επιστροφής της, ζητήσει τον συμψηφισμό αυτής με οφειλές του προς το Δημόσιο, χρονικό σημείο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη χρονική στιγμή του επόμενου έτους της παρακράτησης, όπως έχει γίνει δεκτό ήδη με τη γνωμοδότηση 680/80.4030/93/16.5.1994

Σχ. το υπ' αριθμ. 1032902/1928-18/0016/93 ερώτημά σας
Κατόπιν του άνω ερωτήματος το οποίον αφορά στον προσδιορισμό του χρονικού σημείου συναντήσεως απαιτήσεων του Δημοσίου με ανταπαιτήσεις των φορολογουμένων από επιστροφή φόρων και δη ενόψει των ρυθμίσεων του άρθρου 13 του ν.1947/1991 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπ' αριθμ. 2030650/4837/91 και 2032190/5082/91 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το άνω ζήτημα του χρόνου συναντήσεως, ως στοιχείου του συμψηφισμού, οφειλής φυσικού προσώπου προς το Δημόσιο, γεννηθείσης προ της λήξεως του κατά τους φορολογικούς νόμους οικ. έτους, μετ' απαιτήσεως του ιδίου κατά του δημοσίου περί επιστροφής, καταβληθέντος, πλέον του οφειλομένου φόρου δια το εντός του αυτού οικ. έτους κτηθέν εισόδημα, αντιμετωπίστηκε με την υπ' αριθμ. 680/1980 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του ΝΣΚ η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Εξάλλου τα υπό της άνω γνωμοδοτήσεως δεκτά γενόμενα έχουν, κατά τη γνώμη του Δ' τμήματος του ΝΣΚ στο οποίο εισήχθη το παρόν ερώτημα προς έκδοση σχετικής γνωμοδότησης, (συνεδρίαση 13.5.94), πλήρη εφαρμογή και μετά την ισχύ του άρθρου 13 του ν.1947/1991 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπ' αριθμ.
2030650/4837/91 και 2032190/5082/1991 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, (επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών), δεδομένου ότι δια των άνω διατάξεων δεν μεταβάλλεται ο χρόνος γενέσεως της φορολογικής οφειλής. Ειδικότερα η εκταμίευση του ποσού από το Δημόσιο στην οικεία Τράπεζα προς απόδοση στον δικαιούχο και η μη ανάληψη αυτού από τον τελευταίο, εντός της νομίμου προθεσμίας ως και η επιστροφή αυτού στο Δημόσιο από την Τράπεζα και η δημιουργία νέου τίτλου πληρωμής, όλα τα στοιχεία αυτά δεν ασκούν επίπτωση στο χρόνο γενέσεως της φορολογικής οφειλής ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 680/80 γνωμοδότηση του ΝΣΚ είναι η πρώτη χρονική στιγμή του επομένου έτους κατά το οποίο προέκυψε το κτηθέν εισόδημα.

Ενόψει των ανωτέρω το Δ' Τμήμα του ΝΣΚ ενέμεινε στα δεκτά γενόμενα με την άνω γνωμοδότηση τα οποία καλύπτουν και την περίπτωση του υποβληθέντος ερωτήματος, έκρινε δε ότι κατόπιν αυτού παρέλκει η έκδοση νέας γνωμοδοτήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο