Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2007 ]

ΠΟΛ.1145/7.12.2007 Καθιέρωση νέων Κωδικών Αριθμών Εσόδων ΚΑΕ ως προς τους παρακρατούμενους φόρους επί δικαιωμάτων, τόκων και λοιπών εισοδημάτων που καταβάλλουν ημεδαπά πρόσωπα στην αλλοδαπή

(Καθιέρωση νέων Κωδικών Αριθμών Εσόδων ΚΑΕ ως προς τους παρακρατούμενους φόρους επί δικαιωμάτων, τόκων και λοιπών εισοδημάτων που καταβάλλουν ημεδαπά πρόσωπα στην αλλοδαπή)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2007

Α.Π.: 1118490/3548/07/ΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΣχετικά: Η υπ' αριθ. 1006012/42/0008Α'/ΠΟΛ.1013/19.1.1990 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με αφορμή την έκδοση της υπ' αριθ. 2/60974/17.10.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε ο κώδικας κατάταξης εξόδων και εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, με στόχο την ηλεκτρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων που συναρτώνται με την εισαγωγή στην Ελλάδα κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, η οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας, και ισχύει από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2008, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.
1. Με αυτή από 1η Ιανουαρίου 2008 καταργείται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδων ΚΑΕ 0123, «Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης», ο οποίος είναι μικτός λογαριασμός, και αντικαθίσταται με νέα ομάδα Κωδικών Αριθμών Εσόδων 0150 με κατονομασία «Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης» και τους ΚΑΕ υπό αυτής:
- 0151: «Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας»,
- 0152: «Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας»,
- 0153: «Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας»,
- 0157: «Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς λοιπές χώρες»,
- 0158: «Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες»,
- 0159: «Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς λοιπές χώρες».
2. Εξυπακούεται ότι στους ανωτέρω ΚΑΕ θα καταχωρείται η παρακράτηση φόρου, ανάλογα με το είδος του πληρωτέου εισοδήματος προς αλλοδαπούς δικαιούχους, όπως αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, και τη χώρα (χώρα με την οποία υπάρχει σε ισχύ ΣΑΔΦ ή λοιπές χώρες). Εάν, για παράδειγμα, στη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλει μια ελληνική εταιρεία στην αρμόδια ΔΟΥ αναφέρεται ότι καταβάλλει δικαιώματα προς μία εταιρεία της Ιταλίας, χώρα η οποία περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, τότε το ποσό του παρακρατούμενου φόρου θα καταχωρηθεί στον ΚΑΕ 0151 «Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας». Αντίθετα, εάν η Ελληνική εταιρεία καταβάλει δικαιώματα προς εταιρεία μη συμβατικής χώρας όπως είναι η Αλγερία, σε αυτή τη περίπτωση θα ενημερωθεί ο ΚΑΕ 0157 «Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς λοιπές χώρες». Είναι προφανές ότι η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για τους τόκους (ΚΑΕ 0152 και ΚΑΕ 0158), και για τα λοιπά εισοδήματα (ΚΑΕ 0153 και ΚΑΕ 0159) με κριτήριο την ύπαρξη ή όχι Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας.
3. Για την εφαρμογή των ανωτέρω επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας ΣΑΔΦ. Κατά τη θέση σε ισχύ ΣΑΔΦ και με άλλες χώρες ο πίνακας αυτός θα πρέπει να ενημερώνεται ανάλογα.
4. Εξυπακούεται ότι, τα έντυπα των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου για τα διάφορα εισοδήματα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως, ώστε εκτός των άλλων στοιχείων να προκύπτει από αυτά αφενός το είδος του εισοδήματος, το οποίο καταβάλλεται στον αλλοδαπό δικαιούχο και αφετέρου η χώρα του δικαιούχου. Οι ανωτέρω δηλώσεις θα διατηρούνται από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις του Π.Δ.276/2000 (ΦΕΚ 226/Α'/20.10.2000) περί εκκαθάρισης αρχείων των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 περί παραγραφής του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'/16.9.1994), καθώς και από τις κείμενες διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/A'/27.11.1995) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

ΦΕΚ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αίγυπτος

Ν.3484/2006

170/2006

27.11.2004

1.1.2007

2. Αλβανία

Ν.2755/1999

252/1999

14.7.1995

1.1.2001

3. Αρμενία

Ν.3014/2002

103/2002

12.5.1999

1.1.2003

4. Αυστρία

Ν.Δ.994/1971

210/1971

22.9.1970

5.1.1972

5. Βέλγιο
(αναθεώρηση)

Ν.Α.117/1969
Ν.3407/2005

41/1969
266/2005

25.5.2004

1.1.2005

6. Βουλγαρία
Πρωτόκολλο

Ν.2255/1994
Ν.2927/2001

195/1994
140/2001

15.2.1991

1.1.2002

7. Γαλλία

Ν.Δ.4386/1964

192/1964 &
73/1965

21.8.1963

31.1.1965

8. Γερμανία

Α.Ν.52/1967

134/1967

18.4.1966

1.1.1964

9. Γεωργία

Ν.3045/2002

198/2002

10.5.1999

1.1.2003

10. Δανία

Ν.1986/1991

189/1991

18.5.1989

1.1.1992

11. Ελβετία

Ν.1502/1984

192/1984

16.6.1983

1.1.1983

12. Ην. Βασίλειο

Ν.Δ.2732/1953

329/1953

25.6.1953

15.1.1954

13. Ην. Πολιτείες

Ν.Δ.2548/1953

231 &
333/1953

20.2.1950

30.12.1953

14. Ιταλία
(αναθεώρηση)

Α.Ν.23/1967
Ν.1927/1991

109/1967
17/1991

3.9.1987

1.1.1984

15. Ινδία

Ν.Δ.4580/1966

235/1966

11.2.1965

1.1.1964

16. Ιρλανδία

Ν.3300/2004

262/2004

24.11.2003

1.1.2005

17. Ισραήλ

Ν.2572/1998

12/1998

24.10.1995

1.1.1999

18. Ισπανία

Ν.3015/2002

104/2002

4.12.2000

1.1.2003

19. Κίνα

Ν.3331/2005

83/2005

3.6.2002

1.1.2006

20. Κορέα

Ν.2571/1998

11/1998

20.3.1995

1.1.1999

21. Κουβέιτ

Ν.3330/2005

82/2005

2.3.2003

1.1.2006

22. Κροατία

Ν.2653/1998

250/1998

18.10.1996

1.1.1999

23. Κύπρος

Α.Ν.573/1968

223/1968

30.3.1968

1.1.1967

24. Λετονία

Ν.3318/2005

46/2005

27.3.2002

1.1.2006

25. Λιθουανία

Ν.3356/2005

152/2005

15.5.2002

1.1.2006

26. Λουξεμβούργο

Ν.2319/1995

127/1995

22.11.1991

1.1.1999

27. Μεξικό

Ν.3406/2005

265/2005

13.4.2004

1.1.2006

28. Μολδαβία

Ν.3357/2005

153/2005

29.3.2004

1.1.2006

29. Ν. Αφρική

Ν.3085/2002

319/2002

19.11.1998

1.1.2004

30. Νορβηγία

Ν.1924/1991

16/1991

27.4.1988

1.1.1992

31. Ολλανδία

Ν.1455/1984

89/1984

16.7.1981

1.1.1981

32. Ουγγαρία

Ν.1496/1984

178/1984

25.5.1983

1.1.1985

33. Ουκρανία

Ν.3046/2002

199/2002

6.11.2000

1.1.2004

34. Ουζμπεκιστάν

Ν.2659/1998

268/1998

1.4.1997

1.1.1999

35. Πολωνία

Ν.1939/1991

37/1991

20.11.1987

1.1.1991

36. Πορτογαλία

Ν.3009/2002

90/2002

2.12.1999

1.1.2003

37. Ρουμανία

Ν.2279/1995

9/1995

17.9.1991

1.1.1996

38. Σλοβακία(1)

Ν.1838/1989

86/1989

23.10.1986

1.1.1990

39. Σλοβενία

Ν.3084/2002

318/2002

5.6.2001

1.1.2004

40. Σουηδία

Ν.Α.4300/1963

73/1963

6.10.1961

1.1.1964

41. Τουρκία

Ν.3228/2004

32/2004

2.12.2003

1.1.2005

42. Τσεχία(1)

Ν.1838/1989

86/1989

23.10.1986

1.1.1990

43. Φινλανδία

Ν.1191/1981

206/1981

20.1.1980

1.1.1982

(1)Υπογραφή Σύμβασης με Τσεχοσλοβακία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο