Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2007 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 8/452/1.11.2007 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς.

(Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/452/1.11.2007/2007
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς.
Φ.Ε.Κ. 2138/B'/1.11.2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005).
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

 

Αρθρο 1
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς

1. Η οργανωμένη αγορά διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες προσδιορισμού, περιοδικής αξιολόγησης και τροποποίησης του Κανονισμού της, καθώς και των κανόνων διαβούλευσης με τα μέλη και τους εκδότες κινητών αξιών ή τους τρίτους που έχουν ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

2. Η οργανωμένη αγορά διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες επιλογής των προσώπων τα οποία πρόκειται να στελεχώσουν όργανα με αποφασιστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή του Κανονισμού της.

3. Η οργανωμένη αγορά διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες επιλογής των τρίτων προσώπων στα οποία πρόκειται να αναθέσει ορισμένες από τις δραστηριότητές της, καθώς και διαδικασίες ελέγχου του τρόπου άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων από τα πρόσωπα αυτά. Η οργανωμένη αγορά παραμένει υπεύθυνη για την ορθή άσκηση των δραστηριοτήτων που έχει αναθέσει σε τρίτους. Δεν μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους οι αποφάσεις σχετικά με την απόκτηση της ιδιότητας μέλους ή την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων καθώς και οι δραστηριότητες σχετικά με την οργάνωση, διακοπή, αναστολή ή διαγραφή από τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων. Η καταγραφή και η δημοσιοποίηση των συναλλαγών μπορεί να ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο το οποίο όμως ανήκει στον όμιλο του διαχειριστή της αγοράς.
 

Αρθρο 2
Κανονισμός της οργανωμένης αγοράς

1. Στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς περιγράφονται μηχανισμοί για τον περιορισμό της διακύμανσης ενδοσυνεδριακά των τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε χρηματοπιστωτικού μέσου και την κατηγορία της αγοράς.

2. Στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο διαχειριστής της αγοράς μπορεί να ακυρώσει συναλλαγές, εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή την προστασία συμφερόντων του επενδυτικού κοινού, και εξειδικεύεται η διαδικασία που ακολουθείται. Προκειμένου για τις συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί σε οργανωμένες αγορές που διαχειρίζεται η «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» η ακύρωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν. 2579/1998.

3. Στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς θα πρέπει να περιγράφονται οι ρυθμίσεις που έχει υιοθετήσει η οργανωμένη αγορά σχετικά με:

(α) την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 3606/2007,
(β) την προσυναλλακτική και μετασυναλλακτική διαφάνεια των άρθρων 56 και 57 του ν. 3606/2007 και
(γ) την προσυναλλακτική και μετασυναλλακτική διαφάνεια σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός των μετοχών, που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά.

4. Η οργανωμένη αγορά δημοσιοποιεί, αμέσως μετά την έγκριση του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Κανονισμό της, όπως και κάθε τροποποίησή του, με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. Ο Κανονισμός ή ύστερα από κάθε τροποποίησή του το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού, υπογράφεται από το διαχειριστή της αγοράς, και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από την οργανωμένη αγορά. Επιτρέπεται να δίνονται, ύστερα από αίτημα του κάθε ενδιαφερόμενου και με έξοδα του ενδιαφερόμενου, έντυπα αντίγραφα του Κανονισμού της οργανωμένης αγοράς.

Αρθρο 3
Δικαιολογητικά για την παροχή άδειας οργανωμένης αγοράς

 1. Η οργανωμένη αγορά, υποβάλλει πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπου εκτίθενται μεταξύ άλλων οι μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχεδιάζονται και η οργανωτική δομή της και παρέχει όλες τις πληροφορίες προκειμένου να βεβαιωθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η οργανωμένη αγορά περιλαμβάνει, κατά την αρχική χορήγηση της άδειας λειτουργίας, όλες τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση της με τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις του ν. 3606/2007 και της απόφασης αυτής.

2. Προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εξετάσει αίτηση για την παροχή άδειας λειτουργίας σε οργανωμένη αγορά υποβάλλονται από το διαχειριστή της τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

(α) Αίτηση (χωρίς περιορισμό ως προς τον τύπο) υπογεγραμμένη από το διαχειριστή της αγοράς.
(β) Ισολογισμούς του διαχειριστή της οργανωμένης αγοράς για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, εφόσον υφίστανται, καθώς και πληροφορίες για το πώς θα εξασφαλίζεται η επάρκεια χρηματοπιστωτικών πόρων σύμφωνα με την περίπτωση (στ) του αρθ. 43 του ν. 3606/2007.
(γ) Επιχειρηματικό σχέδιο για την οργανωμένη αγορά για τα τρία (3) πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.
(δ) Τον προς έγκριση Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση.
(ε) Το αναλυτικό οργανόγραμμα του διαχειριστή της αγοράς, όσον αφορά την οργανωμένη αγορά για την οποία αιτείται άδεια, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που θα έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες για τη λειτουργία της οργανωμένης αγοράς,
(στ) Πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς για το σαφή εντοπισμό και τη διαχείριση των ενδεχόμενων συνεπειών για τη λειτουργία της οργανωμένης αγοράς ή για τα μέλη της, από κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αφΆ ενός της οργανωμένης αγοράς, του διαχειριστή της αγοράς ή των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό του κεφάλαιο και αφΆ ετέρου της υγιούς λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς.
(ζ) Πληροφορίες σχετικά με τα μέσα που διαθέτει η οργανωμένη αγορά ώστε να διαχειρίζεται του κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη, τους μηχανισμούς και τα συστήματα που διαθέτει για τον εντοπισμό όλων των σημαντικών για τη λειτουργία της κινδύνων, καθώς και τα μέτρα που πρόκειται να λάβει για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών.
(η) Πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς που θα διαθέτει η οργανωμένη αγορά προκειμένου για την ορθή διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών των συστημάτων της, και ιδίως πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των συστημάτων.
(θ) Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που διενεργούνται στην οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση όπου ο διαχειριστής της οργανωμένης αγοράς συνάψει συμφωνία για την εκκαθάριση ή το διακανονισμό ορισμένων ή όλων των συναλλαγών που διενεργούν οι συμμετέχοντες στα πλαίσια των συστημάτων της αγοράς με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, φορέα εκκαθάρισης ή σύστημα διακανονισμού το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να κατατεθούν οι κανόνες λειτουργίας του φορέα αυτού.
(ι) Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πρόκειται να αναθέσει σε τρίτους, πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους και αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων.
(ια) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να βεβαιωθεί ότι η οργανωμένη αγορά περιλαμβάνει, κατά την αρχική χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, όλες τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση της με τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις του νόμου και της απόφασης.

Αρθρο 4

Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν.3606/2007, η οργανωμένη αγορά υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε περίπτωση μεταβολής ουσιωδών στοιχείων βάσει των οποίων της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας και ιδιαίτερα των στοιχείων που αφορούν στις οργανωτικές προϋποθέσεις και στην επάρκεια των χρηματοπιστωτικών πόρων για τη λειτουργία της.
2. Η οργανωμένη αγορά υποβάλλει ύστερα από την έγκριση κάθε τροποποίησής του Κανονισμού της το νέο κωδικοποιημένο κείμενο αυτού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Η οργανωμένη αγορά υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού της.

4. Η οργανωμένη αγορά γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ανάθεση σε τρίτους αρμοδιοτήτων αναφέροντας το αντικείμενο ανάθεσης, τα πρόσωπα στα οποία γίνεται η ανάθεση, καθώς και αναλυτικά τις αρμοδιότητες που ανατίθενται. Επιπλέον ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τυχόν αλλαγές στο αντικείμενο, τις αρμοδιότητες ή τα πρόσωπα αναθέσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Στο πλαίσιο ελέγχου της καταλληλότητας των τρίτων προσώπων στα οποία γίνεται η ανάθεση, τηρεί αρχείο των στοιχείων που ελέγχθηκαν.


Αρθρο 5

Καταργούμενες αποφάσεις
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η Απόφαση 2/356/26.10.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Αρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο