Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-1994 ]

ΠΟΛ.1159/22.6.1994 Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα

(Εκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1072823/5135/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΕΙΣ: 9η, 14η, 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄. Α΄, Α΄- Β΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (9η) - Τμήμα Α΄

ΠΟΛ 1159

ΘΕΜΑ: "Έκδοση εισητηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα".

Α.Υ.Ο. 1072823/513/0015/ΠΟΛ.1159/22.6.1994 (ΦΕΚ Β' 506)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του π.δ./τος 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113) και των εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων 1086945/5322 ΑΥ 8.9.92 (ΦΕΚ Β' 575) και 1055538/3367/20.4.1993 (ΦΕΚ Β' 331).

3. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β' 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων.

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Από 11ης Ιουλίου 1994 επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης κατ' άτομο εισιτηρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους (κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία,
δισκοθήκες, μπουάτ, παμπ, μπα, "piano bar restaurant" και λοιπά συναφή), στα οποία παρέχεται ψυχαγωγία, συνδυαζόμενη ή μη με χορό ή ακρόαση, και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού, εφόσον χρησιμοποιούν, ορχήστρα με τουλάχιστον τρία όργανα ή ηλεκτρονική ή στερεοφωνική μουσική.

Δεν υπάγονται στην πιο πάνω υποχρέωση, οι εκμεταλλευτές καταστημάτων, στα οποία χρησιμοποιείται μόνο στερεοφωνική μουσική, εφόσον αυτή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας τους (εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, καφετέριες και λοιπά συναφή).

2. Για κάθε εισερχόμενο στο κατάστημα ή άλλο χώρο πελάτη, κατά την ώρα της εισόδου εκδίδεται θεωρημένο τρίπτυχο εισιτήριο εισόδου, με ενιαία, αύξουσα και κατά χρονολογική σειρά αρίθμηση (άρθρο 18 παρ. 6 Κ.Β.Σ.), χωρίς δυνατότητα χρήσης διαφορετικών σειρών, στο οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

α. Ο τίτλος του στοιχείου
β. Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη
γ. Η ημερομηνία έκδοσης
3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος επιτηδευματίας έχει ορίσει για τον πελάτη, ελάχιστη τιμή κατανάλωσης αναγραφόμενη επί των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως προκαταβολή, συμψηφιζόμενη στη συνέχεια με την αξία των προσφερόμενων ειδών επί του εισιτηρίου αναγράφεται σχετική ένδειξη και η αξία αυτή ως εξής:

"ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΡΧ. ..............."
4. Σε περίπτωση κατά την οποία από την επιχείρηση δεν ορίζεται, ελάχιστη κατανάλωση για τον πελάτη, τότε, για την εφαρμογή της παρούσας, ως ελάχιστη κατανάλωση θεωρείται η κατ' άτομο κατανάλωση που ανακοινώνεται στο κοινό δια του τύπου, άλλως, η αξία κατανάλωσης ενός εκ των προσφερομένων βασικών ειδών που περιέχονται στον τιμοκατάλογο.

Η αξία αυτή ορίζεται ως "βασική μονάδα κατανάλωσης" (ΒΑ.Μ.), γνωστοποιείται δε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τη θεώρηση των εισιτηρίων, με το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, στο οποίο επισυνάπτεται και αντίγραφο της γνωστοποίησης που έχει καταχωρισθεί στον τύπο ή του τιμοκαταλόγου και αναγράφεται επί του εισιτηρίου σχετική
ένδειξη ως εξής: "ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΡΧ. ...............", ή "ΒΑ.Μ.ΔΡΧ. ...............".

5. Σε περίπτωση εισόδου στο κατάστημα προσώπων, τα οποία μετέχουν σε χορούς, δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, διοργανωτές των οποίων είναι σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμοί, οργανώσεις κ.λπ. για τις οποίες απαιτείται κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 2065/1992, εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά, με την ένδειξη "ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ".

6. Σε περίπτωση εισόδου στο κατάστημα προσώπων, στα οποία, για λόγους επαγγελματικής προβολής θα προσφερθούν είδη δωρεάν, εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ".

7. Τα δύο μέρη (αποκόμματα του εισιτηρίου) μπλε και λευκού χρώματος, αντίστοιχα, παραδίδονται στον πελάτη, κατά την είσοδο, ενώ το τρίτο μπλε χρώματος παραμένει ως στέλεχος.

Ο πελάτης κατά το σερβίρισμα παραδίδει στην επιχείρηση το μπλε απόκομμα, ενώ το λευκό το κρατεί (ο πελάτης) καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα, το φέρει δε μαζί του και κατά την έξοδο απ' αυτό.

8. Τα εκδιδόμενα με αξία εισιτήρια αποτελούν φορολογικά στοιχεία εσόδου και καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Κατά το σερβίρισμα εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία και στις περιπτώσεις που αναγράφεται αξία επί των εισιτηρίων, αυτή συμψηφίζεται με την αξία των προσφερομένων ειδών και εμφανίζεται ως δραχμική "έκπτωση" με την ένδειξη "αξία εισιτηρίου" στην εκδιδόμενη από τη φορολογική ταμειακή μηχανή ή τον Η/Υ απόδειξη ή στο τιμολόγιο δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση που η αξία των καταναλωθέντων ειδών είναι μικρότερη από την αξία του εισιτηρίου, στο εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, ως αξία των ειδών αναγράφεται η αξία του εισιτηρίου.

9. Τα μπλε αποκόμματα των εισιτηρίων που παραδίδονται από τους πελάτες κατά το σερβίρισμα διαφυλάσσονται από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος κατά την επόμενη ημέρα, τα δε στελέχη διαφυλάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ.

10. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλονται σε βάρος των υποχρέων σε έκδοση οι προβλεπόμενες από τον Κ.Β.Σ. κυρώσεις, ενώ σε βάρος των προσώπων που δεν απαιτούν ή δεν αποδέχονται τα προαναφερόμενα στοιχεία επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 58 του ν. 2065/1992 και τις αποφάσεις που
εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο