Σχόλια

Προσοχή βλέπε και απόφαση. ΠΟΛ.1083/16.5.2008 Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/12.11.2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α. των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2007 ]

ΠΟΛ.1134/12.11.2007 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing) λόγω παράδοσής τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

(Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing) λόγω παράδοσής τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1108921/9249/1650/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α «Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α.»
ΠΟΛ. 1134
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Γ. Μπούρα
Τηλ. : 210 3647202-5

ΘΕΜΑ: Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) λόγω παράδοσής τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το παραπάνω ζήτημα και προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ισχύον νομικό καθεστώς επί του συγκεκριμένου θέματος προς αποφυγή παρανοήσεων και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

    
1. Από τις διατάξεις του άρθρου 33 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Κωδ. ΦΠΑ προκύπτει ότι ο φόρος που επιβάρυνε την απόκτηση επενδυτικών αγαθών, εφΆ όσον έχει ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού, υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αρχή της πενταετίας το έτος έναρξης χρησιμοποίησης των εν λόγω αγαθών. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο του φόρου που βάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Στην περίπτωση που ένα αγαθό επένδυσης πωλείται ή παύει να χρησιμοποιείται για φορολογητέες πράξεις μέσα στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του διακανονισμού , γίνεται εφΆ άπαξ διακανονισμός για όλον τον εναπομείναντα χρόνο ως την συμπλήρωση της πενταετίας. ως αγαθά επένδυσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται σύμφωνα με το σκοπό τους οι εταιρίες του άρθρου 2 του ν.1665/1986 (χρηματοδοτικής μίσθωσης).

Ειδικότερα, όπως διευκρινίστηκε με την παρ. 5 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1246/29.11.1990 η έκπτωση του φόρου που πραγματοποιείται κατά την απόκτηση των επενδυτικών αγαθών από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν. 1665/1986 υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κωδ.ΦΠΑ.
 
2. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1665/1986, με την σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης παραχωρείται η χρήση πράγματος (κινητού ή ακινήτου ) έναντι μισθώματος παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα αγοράς ή ανανέωσης της μίσθωσης για ορισμένο χρόνο, θεωρούνται δε τα μισθώματα αυτά για τον μισθωτή λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησής του. Επίσης ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. συνεπώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα μισθώματα προς τις επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλονται για την συμφωνηθείσα παραχώρηση της χρήσης και δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να θεωρηθούν, για κανέναν από τους δύο συμβαλλόμενους, ως ποσά που αφορούν την τελική εξαγορά του αγαθού, η οποία σημειωτέον αποτελεί επιλογή και όχι δέσμευση.

3.Συνεπώς για την διενέργεια του διακανονισμού κατά την μεταβίβαση των παραπάνω αγαθών πριν την λήξη της πενταετίας και τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου δεν λαμβάνεται υπόψη ο φόρος που βάρυνε τα καταβληθέντα μισθώματα κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

Εξ' άλλου η αρχή της φορολογικής ισότητας καθώς και η αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ δεν επιτρέπουν διακριτική μεταχείριση των επιχειρήσεων.

Ακριβές αντίγραφο
Η προϊσταμένη της γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ευστ. Μιχαλόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο