Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2007 ]

ΠΟΛ.1135/14.11.2007 Τροποποίηση διατάξεων της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ ΠΟΛ 1268/09-12-2002 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση της εφαρμογής του τρόπου απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας

(Τροποποίηση διατάξεων της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ ΠΟΛ 1268/09-12-2002 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση της εφαρμογής του τρόπου απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007
Αρ.Πρωτ: 1109066/ 700/ Τ & Ε.Φ.
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
ΠΟΛ.1135
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας 106 72, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Πληροφορίες Ι.Τσαμπουράκης
Τηλέφωνο 2103642922
FAX 2103642251

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : « Τροποποίηση διατάξεων της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ ΠΟΛ.1268/9.12.2002 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση της εφαρμογής του τρόπου απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 15 του ν. 2246/1952 (ΦΕΚ Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 10 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ Α ΄147).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. της 28/07/1931 « Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (ΦΕΚ Α΄ 239), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 1957/1991 ( ΦΕΚ Α ΄ 114).
4. Την 42362/Υ252/28.09.2007 ( ΦΕΚ Β΄ 1948) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ΠΟΛ.1268/9.12.2002 ( ΦΕΚ Β΄ 1580) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Την ανάγκη τροποποίησης της υφισταμένης διαδικασίας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών και των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την απόδοση των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου στα πινάκια των επιταγών των τραπεζών, από κεντρική υπηρεσία των τραπεζών και όχι από τα κατά τόπους καταστήματα.
8. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην παράγραφο 1 της 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ ΠΟΛ.1268/9.12.2002 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως :

« Στις περιπτώσεις που η διαχείριση των εργασιών αυτών πραγματοποιείται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας των τραπεζών, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου για τα εκδοθέντα πινάκια επιταγών κάθε ημερολογιακού πενθημέρου αποδίδονται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η κεντρική υπηρεσία των τραπεζών, με την υποβολή εις διπλούν των προαναφερομένων καταστάσεων, κατά τραπεζικό κατάστημα.»

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο