Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2007 ]

IKA Γ.Ε.: Ε33/407/12.11.2007 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών του άρθρου 28 του ν. 3518/06, (272 Α΄).

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών του άρθρου 28 του ν. 3518/06, (272 Α΄). )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών του άρθρου 28 του ν. 3518/06, (272 Α').

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Ε33/407/12-11-2007

ΣΧΕΤ. : Η 71/06 εγκύκλιος

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 (δέκατου ένατου) του ν.3607/07 (ΦΕΚ 245/τ.Α΄/1-11-07), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εισφορών που είχε οριστεί με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.3518/06, παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ήτοι μέχρι 31/12/07, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν όλους τους εργοδότες - οφειλέτες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, που θα υποβάλλουν αίτηση για έλεγχο στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχ/σης έως την 31/12/2007, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3518/2006.

Επίσης, δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν χωρίς να υποβάλλουν νέα αίτηση :
α)
Όσοι εργοδότες – οφειλέτες (κοινών επιχ/σεων και οικοδομοτεχνικών έργων) είχαν υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση μέχρι 2/4/07, τους είχε χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα, αλλά είχε παρέλθει η διάρκεια ισχύος του, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3518/06 (καταβολή απαιτητών τρεχουσών εισφορών από 1/11/06 και μέχρι το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση).
β)
Όσοι εργοδότες – οφειλέτες (κοινών επιχ/σεων και οικοδομοτεχνικών έργων) είχαν υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση μετά την 2/4/07 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3607/2007, εφόσον προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά.
Υπενθυμίζουμε ότι, προς αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκ/των, θα πρέπει σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου 71/06, στα χορηγούμενα Υπηρεσιακά Σημειώματα :
α)
Να ενημερώνουν τους εργοδότες – οφειλέτες για τη λήξη της
προθεσμίας ρύθμισης των οφειλών.
β)
Να αναγράφουν την κατά περίπτωση προθεσμία ρύθμισης των οφειλών.
Εξάλλου οι Διευθυντές των αντίστοιχων μονάδων με ευθύνη τους θα πρέπει να ελέγχουν τις χορηγούμενες εκ του νόμου προθεσμίες και να υπογράφουν για την υπαγωγή ή μη των οφειλετών στη ρύθμιση σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι όλα τα ανωτέρω δεν θα τύχουν εφαρμογής στις περιπτώσεις οφειλετών που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3518/2006 και απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 71/2006.ΦΕΚ 245/τ.Α-/1-11-07
ΝΟΜΟΣ 3607/07

Σύσταση και Καταστατικό της « Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. » ( Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.

Αρθρο 19
...
2. Η προθεσμία της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α'/21.12.2006) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συν εισπράττονται από το Ι.ΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ., παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο