Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2007 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 118/2007 Ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της PROTON BANK A.E., από 1/9/2007 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές και εξαίρεσή του από την ασφάλιση στους αντίστοιχους κλάδους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ

(Ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της PROTON BANK A.E., από 1/9/2007 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές και εξαίρεσή του από την ασφάλιση στους αντίστοιχους κλάδους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα του προσωπικού της PROTON BANK A.E., από 1/9/2007 στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές και εξαίρεσή του από την ασφάλιση στους αντίστοιχους κλάδους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 118/2007

Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. 171/07 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 211/τ.Α΄/31-8-07) και σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό της PROTON BANK A.E. από 1/9/2007 εξαιρείται από τους κλάδους Παροχών Ασθενείας σε είδος και σε χρήμα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό εισφοράς 7,65%) και υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου Ασθενείας Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές.

Κατόπιν αυτών, το προσωπικό της PROTON BANK A.E. θα συνεχίσει να ασφαλίζεται από 1/9/07 στον κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και στους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Εργατικής Εστίας καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, η χορήγηση των παροχών από το Ίδρυμα στα παραπάνω πρόσωπα θα ισχύσει μέχρι 30/11/07, δηλαδή μετά την πάροδο τριμήνου από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του νέου Ταμείου.
Συνεπώς τα παραπάνω πρόσωπα από 1/12/07 παύουν να έχουν παροχές σε είδος και σε χρήμα από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Στο εξής θα ακυρώσετε το βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα χορηγείτε βεβαίωση για τη λήξη της ασφ/κής προστασίας από το Ίδρυμα.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμερικαν Εξπρές του προσωπικού της PROTON ΒΑΝΚ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 271/1976 (Α'48).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του π.δ/τος 231/1986 (Α' 97).
3.Τις διατάζεις του άρθρου 15 παρ. 5 εδ. Α' του π.δ/τος 213/1992 (Α 102).

4.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τoς 63/2005' (Α' 98).

5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του π.δ/τος αυτού δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπoλογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό ταυ Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής - Αμερικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π. Πίστεως - Γενικής -Αμέρικαν Εξπρές ).

6.Τη γνώμη του Δ.Σ. Τ.Α.Α.Π Πίστεως-Γενικής-Αμέρικαν Εξπρές, που λήφθηκε κατά την υπ' αριθμ. 99/4.102006 συνεδρίασή του. 7.Tη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 3η/22.2.2007 συνεδρίασή του.

8.Την από τον Απρίλιο του 2007 εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη.

9.Την υπ' αριθμ. Δ144/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμερικαν Εξπρές, υπάγονται:
α) Το προσωπικό της PROTON BANK A.E.
β) Οι υπάλληλοι της ίδιας Τράπεζας που συνταξιοδοτούνται από τo IKA-ETAM.
γ) Τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β'.

Αρθρο 2

Η ασφάλιση των προσώπων του προηγουμένου άρθρου αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε χορήγηση των παροχών αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, οπότε και παύει η χορήγηση σε αυτά οποιασδήποτε παροχής από τον κλάδο ασθένειας του 1ΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο