Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2007 ]

ΠΟΛ.1108/11.9.2007 Χρόνος παραγραφής χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου από την εξαγορά του υπολοίπου στρατιωτικής υποχρέωσης

(Χρόνος παραγραφής χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου από την εξαγορά του υπολοίπου στρατιωτικής υποχρέωσης )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ.πρωτ. 1086659/7200/0016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας: 106 72 ΑθήναΘέμα: Χρόνος παραγραφής χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου από την εξαγορά του υπολοίπου στρατιωτικής υποχρέωσηςΣας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Κατόπιν ερωτημάτων των Δ.Ο.Υ αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής χρηματικής απαιτήσεως Δημοσίου από την εξαγορά του υπολοίπου στρατιωτικής υποχρέωσης, εκδόθηκε το 383/12.6.2007 Γνωμοδοτικό έγγραφο του Ν.Σ.Κ, το οποίο έγινε δεκτό από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με το οποίο: «η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου από την εξαγορά στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης- με τμηματική καταβολή του καθορισθέντος ποσού- υπόκειται στην 5ετή παραγραφή της παρ. 2 άρθρου 86 Ν. 2362/1995, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη. Η ως άνω 5ετής παραγραφή ισχύει και ως προς τις δόσεις του χρέους επί τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου ποσού, αρχόμενη από το χρόνο κατά τον οποίο κάθε δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή με την επιφύλαξη βεβαίως της μη συνδρομής νομίμων λόγων αναστολής ή διακοπής της παραγραφής, είτε βάσει των γενικών διατάξεων, είτε βάσει των διατάξεων των άρθρων 87 κσι 88 Ν. 2362/1995».


ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α.Π. 385/12-06-2007

Χρόνος παραγραφής χρηματικής απαιτήσεως Δημοσίου από την εξαγορά του υπολοίπου στρατιωτικής υποχρέωσης μετά την εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.


ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπΆ αριθμ. 1085784/6215/0016/18.12.2006 έγγραφό σας.

Εν συνεχεία του πιο πάνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο Ν.2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό - Έλεγχος Δαπανών κ.λ.π. διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ Α' - 247 προβλέπει στις διατάξεις άρθρου 86 «παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου» και τα εξής:
1. Καμμία χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το αρμόδιο Τελωνείο (βεβαίωση εν στενή εννοία). Ο κανόνας αυτός δεν αλλοιώνεται από την τυχόν βραδεία τοιαύτη βεβαίωση.

2. Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μετά των συμβεβαιουμένων προστίμων παραγράφεται μετά πενταετία από την λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη.

3. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που
α) απορρέει από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει...
β) απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου,
γ) γεννήθηκε συνεπεία άπιστης διαχειρίσεως,
δ) απορρέει από διάταξη τελευταίας βουλήσεως,
ε) αφορά σε περιοδικές παροχές,
στ) γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή,
ζ) γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές,
η) αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
θ) απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων, παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.
Από την γραμματική και τελολογική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων του προαναφερομένου άρθρου 86

Ν.2362/ 1995 συνάγονται τα εξής, ως προς το κρίσιμο θέμα:
Στην παρ. 3 άρθρου 86 επιχειρείται ρητή και περιοριστική αναφορά των υποκειμένων στην 20ετή παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου με χρόνο ενάρξεως αυτής την λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτών.

Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου από την εξαγορά της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρεώσεως δεν υπάγεται στις περιπτώσεις 20ετούς παραγραφής που ρητά και περιοριστικά παραθέτει η παρ. 3 άρθρου 86 Ν. 2362/1995. Η συγκεκριμένη απαίτηση υπάγεται στην γενική ρύθμιση της παρ. 2 αρθρ. 86 Ν.2362/1995, η οποία θεσπίζει την 5ετή παραγραφή «από την λήξη του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη».

Βάσει των προεκτεθέντων προκύπτει ότι η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου από την εξαγορά στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης - με τμηματική καταβολή του καθορισθέντος ποσού - υπόκειται στην 5ετή παραγραφή της παρ. 2 άρθρου 86 Ν. 2362/ 1995, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη.

Η ως άνω 5ετής παραγραφή ισχύει και ως προς τις δόσεις του χρέους επί τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου ποσού, αρχόμενη από το χρόνο κατά τον οποίο κάθε δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, με την επιφύλαξη βεβαίως της μη συνδρομής νομίμων λόγων αναστολής ή διακοπής της παραγραφής, είτε βάσει των γενικών διατάξεων, είτε βάσει των διατάξεων άρθρων 87 κα 88 Ν. 2362/1995.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο