Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2007 ]

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2599/02.11.2007 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών. )

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2599/2.11.2007

Θέμα :Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,

γ) τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) την ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει σχετικά με την παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, με την οποία καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ, ανά πελάτη, το ανώτατο όριο παροχής πιστώσεων από μέλη του Χ.Α. και πιστωτικά ιδρύματα, μη μέλη του Χ.Α., για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών,

ε) το 826/17.5.2006 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο έχει διευκρινιστεί ότι οι χρηματοδοτήσεις για αγορά ομολόγων, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Πράξης, όπως και οι περιπτώσεις χρηματοδότησης αγοράς μετοχών που υπάγονται στην ΠΔ/ΤΕ 2459/17.3.2000, όπως ισχύει, και έχουν εξαιρεθεί ρητά με βάση το υπό στοιχείο (β) της παρ. 2 του κεφ. Α της πιο πάνω Πράξης,

στ) την υπ΄ αριθμ. 5/436/26.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία διατυπώνει τη γνώμη του για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από μέλη του Χ.Α., ανά πελάτη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο υπό στοιχείο (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2843/2000 σχετική εξουσιοδότηση,

ζ) τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,

η) τη σκοπιμότητα σταδιακής απελευθέρωσης του ως άνω πλαισίου ενόψει των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά μετά από την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, με τους νόμους 3601/2007 και 3606/2007, αντίστοιχα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής:

Τροποποιούνται οι διατάξεις του στοιχείου (α) της παρ. 1 του κεφ. Α της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύουν και καταργείται το ανώτατο όριο παροχής πιστώσεων, ανά πελάτη, από μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), καθώς και από πιστωτικά ιδρύματα, μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τη διενέργεια συναλλαγών στο Χ.Α., σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες.

Με την Πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο