Σχόλια

Για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης για τις διαχειριστικές περιόδους από 1.7.2001 μέχρι και την 30.6.2007, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1172/9.7.2001.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2007 ]

ΠΟΛ.1125/25.10.2007 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 
Αριθ. Πρωτ.:1102583/675/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) 
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Tαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 210-3627090
210-3638878

ΠΟΛ 1125

ΘΕΜΑ: «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γβ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. 84 ΑΆ).
2. Την 1066722/501/0015/ΠΟΛ.1172/9.7.2001 (ΦΕΚ 916 Β΄/17.7.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27.2.2007 για παράτασή της.
3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007).
4. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων εκτροφής πτηνών και την ανάγκη διευκόλυνσης αυτών στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2007 και στο εξής τηρούν το βιβλίο αποθήκης με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Πρώτες και βοηθητικές ύλες παραγωγής φυραμάτων: Κατά την εισαγωγή κατΆ είδος, ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή, για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται για παραγωγή φυραμάτων, κατΆ είδος, ποσότητα (με βάση τα σχετικά δελτία εσωτερικής διακίνησης στα οποία η εξαγόμενη ποσότητα αναγράφεται κατά προσέγγιση) και αξία, της αξίας τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση. Η προσαρμογή στην πραγματικότητα των ποσοτήτων πρώτων και βοηθητικών υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή γίνεται με βάση την απογραφή που διενεργείται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, οπότε και εκδίδονται διορθωτικά δελτία εσωτερικής διακίνησης.

Β) Ζωϊκός πληθυσμός:

α) Νεοσσοί κρεατοπαραγωγής (εκκολαπτόμενοι και αγοραζόμενοι) 1 - 20 ημερών: Κατά την εισαγωγή και εξαγωγή κατά ποσότητα (σε κεφάλια).

β) Αναπτυγμένα πουλερικά (πάνω από 20 ημερών): Κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα (σε κεφάλια) και αξία (κόστος), της αξίας τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση και κατά την εξαγωγή, για μεν τα πουλερικά που στέλνονται προς σφαγή κατά ποσότητα (σε κιλά και κεφάλια) και αξία, της αξίας τιθεμένης στον ίδιο ως άνω χρόνο, για δε τα πουλερικά που πωλούνται κατά ποσότητα (σε κιλά και κεφάλια) και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται για την πώλησή τους. Οι απώλειες αυτών λόγω θανάτου παρακολουθούνται σε κεφάλια σε ξεχωριστή στήλη της εξαγωγής.

Επιπλέον τηρούνται λογαριασμοί παραγωγής, στους οποίους καταχωρούνται οι κάθε φύσης δαπάνες παραγωγής. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται κατά φορείς κόστους με βάση τα κατάλληλα κριτήρια από τη μέχρι σήμερα πείρα της κάθε επιχείρησης, τα οποία εφαρμόζονται πάγια.

Γ) Έτοιμα προϊόντα:

α) Σφαγμένα: Η μερίδα αυτή χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κεφάλια) με τα πτηνά που στέλνονται προς σφαγή με αντίστοιχη πίστωση (σε κεφάλια της μερίδας αναπτυγμένων πουλερικών) και πιστώνεται κατά ποσότητα (σε κεφάλια και κιλά) με τα σφαγμένα πτηνά.

β) Κρέατα: Η μερίδα αυτή χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά) με αντίστοιχη πίστωση (σε κιλά) της οικείας μερίδας σφαγμένων και πιστώνεται: α) κατά ποσότητα (σε κιλά) και αξία με τις πωλήσεις και β) κατά ποσότητα (σε κιλά) με τα δελτία εσωτερικής διακίνησης που εκδίδονται για τα επόμενα στάδια επεξεργασίας.

Δ) Υποπροϊόντα: Τηρείται ξεχωριστή μερίδα ανά υποπροϊόν (κεφάλια, πόδια κ.λπ.) ή μερίδα σύμφωνα με τον τρόπο που αυτά πωλούνται, η οποία χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά και τη μονάδα μέτρησης που πωλούνται) με αντίστοιχη πίστωση (σε κιλά) της οικείας μερίδας σφαγμένων και πιστώνεται κατά ποσότητα και αξία με τις πωλήσεις.

Κατά τα λοιπά (παρασκευή λοιπών προϊόντων, π.χ. σουβλάκια, ρολά κ.λπ.) το βιβλίο αποθήκης τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2. Λόγω του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης κατά τον πιο πάνω τρόπο παρέλκει η τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών για τα πτηνά που εκτρέφονται. Οι δαπάνες παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, κατανέμονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση με βάση κατάλληλα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται πάγια.

3. Οι ως άνω επιχειρήσεις για τα πτηνά που τεμαχίζουν και αποστεώνουν δεν υπέχουν τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις, καθόσον οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν επεξεργασία.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο