Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2007 ]

ΠΟΛ.1118/19.10.2007 Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες

(Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1100721/661/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1118
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-362.7090

ΘΕΜΑ: «Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες»


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, των υποπεριπτώσεων γεΆ και γστΆ της περίπτωσης γΆ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ. - ΦΕΚ Α΄ 84).

    2. Την 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007).

    3. Το γεγονός ότι οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, πέραν του βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., τηρούν και βιβλίο εισοδημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της 28771/20.3.1971 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο οποίο καταχωρούνται μεταξύ άλλων ανά τρίμηνο τα ακαθάριστα έσοδά τους και το οποίο ελέγχεται από τους αρμόδιους Εισαγγελείς Πρωτοδικών κατά τα οριζόμενα από αυτή την απόφαση, με αποτέλεσμα να αναλώνουν χρόνο για την τήρηση δύο βιβλίων με όμοιο περιεχόμενο.

    4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

    1. Τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων αναγράφονται στις θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν και καταχωρούνται αναλυτικά στα βιβλία τελών και δικαιωμάτων και εκδόσεως πιστοποιητικών και αντιγράφων που τηρούν κατΆ εφαρμογή της 28771/20.3.71 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ ΒΆ 245).

    Τα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν από 30.9.2007 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2006 και εφεξής.

    Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τους πελάτες - επιτηδευματίες των εν λόγω υποθηκοφυλάκων κατά το μέρος που αφορά τις υποβαλλόμενες από αυτούς συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών.

    2. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων δύνανται να καταχωρούν τα ακαθάριστα έσοδά τους (παρακρατηθέντα δικαιώματα άμισθου υποθηκοφύλακα) κάθε ημερολογιακού τριμήνου στο βιβλίο αυτό με ένα ποσό μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με μεταφορά των σχετικών δεδομένων όπως προκύπτουν από το βιβλίο εισοδημάτων που τηρούν κατΆ εφαρμογή της 28771/20.3.1971 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 245).

    Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν τα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω άμισθων υποθηκοφυλάκων του ημερολογιακού τριμήνου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2007 και επομένων.

    3. Το παραπάνω βιβλίο εισοδημάτων, ως δικαιολογητικό εγγραφής του βιβλίου εσόδων - εξόδων, διαφυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

    Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για τα βιβλία τελών και δικαιωμάτων και εκδόσεως πιστοποιητικών και αντιγράφων, τα οποία συνιστούν δικαιολογητικά εγγραφής του βιβλίου εισοδημάτων.

    4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο