Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2007 ]

YΠΟΙΚ 1030023/21.03.2007 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

(Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

YΠΟΙΚ 1030023/682/ΔΜΒ/21.3.2007

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια των με αριθμ. 1066371/1828/ΔΜ/13.07.06 και 1008789/189/ΔΜ/19.01.07 εγγράφων μας που αφορούν την προσκόμιση στη ΔΟΥ της προέγκρισης ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατόπιν της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 10551/2007 (ΦΕΚ 246/Β/26.02.2007) «Απλούστευσηδιαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος ΥγειονομικούΕνδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επίθαλασσοπλοούντων πλοίων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον:
α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή.
β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και
γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρ. 1 Κ.Υ.Α. 10551/07).

2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για υποβολή έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μετάτην προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και πριν από την έκδοση της προέγκρισης ίδρυσης (άρθρ. 80 παρ. 3 Ν. 3463/8.6.06) παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων / ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα
αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος…
(αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο… με αριθ. πρωτ.….
Επί της αιτήσεώς μου αυτής ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί
 ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση
έχει χορηγηθεί» (άρθρ. 2 παρ. 3 Κ.Υ.Α. 10551/07).

Συνημμένα σας αποστέλλουμε φωτοτυπία των άρθρων 1 και 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο