Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2007 ]

Αρ.Πρωτ. Β121588/02.10.2007 Απόδειξη ασφάλισης στο ΙΚΑ από 1-1-2002 για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης Ο.Α.Ε.Α.

(Απόδειξη ασφάλισης στο ΙΚΑ από 1-1-2002 για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης Ο.Α.Ε.Α. )

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ημερομηνία: 02/10/2002
 Αρ.Πρωτ.: Β121588

ΘΕΜΑ: Απόδειξη ασφάλισης στο ΙΚΑ από 1-1-2002 για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης Ο.Α.Ε.Α.

Όπως γνωρίζετε, από_ 1-1-2002 καταργήθηκαν τα ένσημα και στο ΙΚΑ εφαρμόζεται νέο σύστημα, ασφάλισης μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α Π Δ). Η ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου τηρείται ηλεκτρονικά και ενημερώνεται με τις ήμερες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης μετά. την μηχανογραφική επεξεργασία των Α Π Δ και απεικονίζεται, στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης».

Στίς περιπτώσεις καθυστέρησης της ασφαλιστικής κατάστασης ή αποστολής των «Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», ως αποδεικτικό ασφάλισης έχει θεσμοθετηθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» ( άρθρ. 32 Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ). Η Βεβαίωση Εργοδότη είναι ένα ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις εγγραφές της αντίστοιχης ΑΠΔ και χρησιμοποιείται από τους ασφαλισμένους για τις συναλλαγές τους με τις διάφορες Υπηρεσίες (φωτοτυπία του σχεδίου βεβαίωσης επισυνάπτεται στο έγγραφο).
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή το ΙΚΑ βρίσκεται στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του νέου συστήματος και δεν έχουν αποσταλεί ακόμη τα «Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» στους ασφαλισμένους, σας γνωρίζουμε ότι οι Υπηρεσίες μας μπορούν να κάνουν χρήση των προαναφερομένων «Βεβαίωση Εργοδότη για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης (τακτικά επιδόματα ανεργίας, βοηθήματα, παροχές μητρότητας κ.λ.π.). Οι βεβαιώσεις αυτές θα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη και θα πρέπει να είναι επικυρωμένες από το αρμόδιο Υποκ/μα του ΙΚΑ με την ένδειξη « ακριβές αντίγραφο εκ του κατατεθέντος στην Υπηρεσία μας πρωτοτύπου».
Κατ' εξαίρεση, για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας στους εποχιακά απασχολούμενους τη χρονική περίοδο από 1-1-2002, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου διμήνου πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις θα υποβάλλονται απευθείας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού χωρίς επικύρωση από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του Ι.Κ,Α,. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται επιπλέον από Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 2690/99) του ασφαλισμένου με το εξής περιεχόμενο :
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο των βεβαιώσεων εργοδότη που καταθέτω στην Υπηρεσία σας για την απασχόλησή μου κατά το έτος 2002 ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μόλις μου παραδοθούν από το ΙΚΑ τα ελλείποντα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, θα τα προσκομίσω έγκαιρα στην Υπηρεσία».
Η εξαίρεση αυτή θα ισχύσει μόνον για το έτος 2002.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο