Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2007 ]

Φ10021/10045/685/21.6.2007 Τροποποίηση της Γ1/1701/6-2-2002 ( B 196) απόφασης.

(Τροποποίηση της Γ1/1701/6-2-2002 ( B 196) απόφασης. )

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αθήνα 21-6-2007
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρθ.Πρωτ.: Φ10021/10045/685
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ
ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Γ1/1701/6-2-2002 ( B 196) απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:
1. Το άρθρο 47 του Ν. 2676/1999 (Α 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 33 του Ν. 3518/2006 (Α 272) «Αναδιάρθρωση των Κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
3. Το Π. Δ/μα 77/2007 (Α 92) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας»,
4. Την Γ1/1701/6-2-2002 (Β 196) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΙΚΑ» ,
5. Τις Φ.20021/12403/579/6-6-2003 (Β 772) και Φ.20021/8228/372/27-4-2005
( Β 616) υπουργικές αποφάσεις,
6. Την 34/6/8-3-2007 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
7. Το άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (A 98) και το γεγονός όχι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνησε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε το άρθρο 1 της Φ.10021/Γ1/1701/6-2-2002 (Β 196) απόφασης ως εξής:

¶ρθρο 1
Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικά

Η Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρο 47 του Ν.2676/1999 χορηγείται ύστερα από αίτηση-του ασφαλισμένου.
Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μία φορά μέσα στα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από το όριο συνταξιοδότησής τους.

Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καθώς και στα Παραρτήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με τη χορήγηση των Βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης θα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδους ασφάλισης κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο ΕΤΕΑΜ.

Στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος δεν προσδιορίζονται τυχόν πλασματικοί χρόνοι που κατά τα άλλα έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι.

Με την αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου του, εφόσον ο αιτών είναι κάτοικος εξωτερικού ή αλλοδαπός και
β) όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία του, καθώς και πράξεις αναγνώρισης ημερών ασφάλισης από ΠΕΕ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο