Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-08-2007 ]

2/52281/0022/27.8.2007 Αναπροσαρμογή του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.

(Αναπροσαρμογή του επιδόματος ειδικής απασχόλησης. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2/52281/0022   
ΦΕΚ Β΄ 1722/29.8.2007

Θέμα: Αναπροσαρμογή του επιδόματος ειδικής απασχόλησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005, άρθρο 35 (ΦΕΚ 81/τ.Α'/4.4.2005).

2. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α'/23.12.2003).

3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α'/10.3.2000) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη ύψους 440.000 ευρώ περίπου για το έτος 2007 και 1.320.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη η οποία θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα τον Φ. 110 ΚΑΕ 0239.

5. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", αποφασίζουμε:

Αναπροσαρμόζουμε το μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης που χορηγείται στο προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους αποσπασμένους σε αυτήν και στο μετακλητό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3329/2005, από το ποσό των (200) διακοσίων ευρώ στο ποσό των 300 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.9.2007 και εφεξής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3329/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ            ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ               ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο