Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2007 ]

3004/9/5/26.8.2007 Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής για τη σύλληψη δραστών εμπρησμού σε δασικές ή γεωργοδενδροκομικές εκτάσεις.

(Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής για τη σύλληψη δραστών εμπρησμού σε δασικές ή γεωργοδενδροκομικές εκτάσεις. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3004/9/5        
ΦΕΚ Β 1708/26.8.2007

Θέμα: Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής για τη σύλληψη δραστών εμπρησμού σε δασικές ή γεωργοδενδροκομικές εκτάσεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α' 152), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις" (Α' 49).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 137/1986 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης" (Α' 51).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 "Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α' 247).

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/12.4.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Β' 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β' 204).

6. Το γεγονός ότι:

α) από ενδείξεις και μαρτυρίες οι μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε ύποπτους χρόνους από πλευράς καιρικών συνθηκών, εμφάνισαν αλληλουχία οι εστίες σε κάθε περιοχή και υπήρξε διασπορά ανά την επικράτεια και
β) από τη μέχρι σήμερα έρευνα στους τόπους των πυρκαγιών προέκυψαν στοιχεία και σοβαρές ενδείξεις ότι μεγάλος αριθμός αυτών προκλήθηκε από την τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη για το τρέχον έτος ύψους 1.000.000,00 ¤, σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα μεταφερθούν με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον εκτελούμενο Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και στον ΚΑΕ 0895, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Προκηρύσσουμε χρηματική αμοιβή υπέρ οποιουδήποτε προσώπου παράσχει, σε αρμόδια Αρχή, στοιχεία και πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη και σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει τη διάπραξη εμπρησμών σε δάση ή δραστών εμπρησμών εκ προθέσεως σε δάση, χορτολιβαδικές ή γεωργοδενδροκομικές εκτάσεις που προκλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2007 μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής, καθώς και όσες ενδεχομένως προκληθούν μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου (31.10.2007).

Η αμοιβή καθορίζεται από εκατό χιλιάδες (100.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ¤, για κάθε περίπτωση εμπρησμού, αναλόγως της τυχόν επέλευσης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού προσώπου, του είδους, του μεγέθους και της σπουδαιότητας της έκτασης που κάηκε, του ύψους των προκληθεισών ζημιών και του κοινού κινδύνου ή κινδύνου που προέκυψε ή θα μπορούσε να προκύψει σε αντικείμενα ή πρόσωπα, αντίστοιχα, εξαιτίας του εμπρησμού. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων θα προκύψει από ένορκη διοικητική εξέταση που θα
διενεργείται για κάθε περίπτωση, από την αρμόδια Υπηρεσία που ενεργεί την σχετική ποινική προανάκριση.

Για τα πρόσωπα που θα παράσχουν τις ανωτέρω πληροφορίες θα εξασφαλισθεί ανωνυμία έναντι κάθε αρχής και οποιουδήποτε τρίτου.

Αρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο