Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

Π2α/Γ.Π. 104417/20.8.2007 Οικονομική ενίσχυση οικογενειών που μέλη τους έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά του Ιουλίου 2007.

(Οικονομική ενίσχυση οικογενειών που μέλη τους έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά του Ιουλίου 2007. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Π2α/Γ.Π. 104417       
ΦΕΚ Β΄ 1674/23.8.2007

Θέμα:Οικονομική ενίσχυση οικογενειών που μέλη τους έχασαν τη ζωή τους στην  πυρκαγιά του Ιουλίου 2007.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 "Περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής Προστασίας Οικονομικά αδυνάτων" (ΦΕΚ 149 τ. Α').

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/8.12.1999).

 3. Την υπ' αριθμ. ΔΙα/7827/1973 υπουργική απόφαση "Περί εφαρμογής προγράμματος αντιμετωπίσεως εκτάκτων κοινωνικών αναγκών και καταπολεμήσεως της επαιτείας και αλητείας" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 4. Τις διατάξεις του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/98 τ. Α') "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις".

 5. Τις διατάξεις του αρθρ. 22 του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 247 τ. Α').

 6. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" (ΦΕΚ 76 Α').

 7. Την υπ' αριθμ. 30356 (ΦΕΚ 311/15.3.2006) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο".

 8. Την υπ' αριθμ. 37930/διοε1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432, τ. Β') κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

 9. To υπ΄ αριθμ 7366/8.8.2007 έγγραφο της Ν.Α Αχαΐας.

 10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, θα προκληθεί δαπάνη ύψους Δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (12.000,00 ¤), αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης συνολικής πίστωσης δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00) ¤ στις οικογένειες του Λαμπρόπουλου Σπυρίδωνα του Ιωάννη και της Συμεοπούλου Παναγιώτας του Βασιλείου (χήρα του Συμεόπουλου Παντελή), θύματα της πυρκαγιάς της 25.7.2007, όπως προκύπτει από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου.

 Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00) για κάθε θανόντα.

 Α) Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι μέχρι Β' βαθμού συγγενείς, (κατά προτεραιότητα ο/η σύζυγος), των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους.

 Β) Δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος:

 α) Αίτηση δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, εξουσιοδότηση σε έναν για την καταβολή των δικαιολογητικών και την είσπραξη των χρημάτων.

 β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκλιπόντος.

 γ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 δ) Εκθεση Κοινωνικής Έρευνας (όπου απαιτείται).

 1. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (Τμήμα Πρόνοιας).

 2. Η σχετική δαπάνη, που θα προκληθεί, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασμού Α' Κοινωνικών Βοηθειών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο προϋπολογισμός της οποίας θα χρηματοδοτηθεί από την πίστωση του Φ 220 ΚΑΕ 2739 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                         ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ                    Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο