Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2007 ]

Αριθμ. 116705/0092/31.08.2007 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δημοσίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007

(Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δημοσίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 116705/0092   
ΦΕΚ Β 1742 31.8.2007

Θέμα: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Δημοσίου που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου "Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές" (Φ.Ε.Κ.205 Α').

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2362/1995 "Περί δημοσίου λογιστικού -ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 247 Α').

3. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη για το έτος 2007, ύψους 3.900.000 Ευρώ, περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν γραφεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,


αποφασίζουμε:

1. α) Τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ίσης με την καθαρή πληρωτέα σύνταξη μηνός Αυγούστου 2007 (αφαιρουμένων τυχόν αναδρομικών ποσών) στους πυρόπληκτους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους ή χορηγιούχους του Δημοσίου, καθώς επίσης και στους σιδηροδρομικούς συνταξιούχους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Φ.Ε.Κ. 276 Α'), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

β) Η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης της παραγράφου αυτής γίνεται άμεσα από τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του συνταξιούχου σε βάρος του ΚΑΕ 2755 του Ε.Φ. 200 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση την υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, η οποία αποτελεί τίτλο πληρωμής, θεωρημένης από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) ή από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.), ως προς το ύψος της σύνταξης και τον τόπο κατοικίας, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί παράρτημα της.

2. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι οι πυρόπληκτοι συνταξιούχοι των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι στις πληγείσες περιοχές. Ως μόνιμη κατοικία νοείται αυτή που έχει δηλωθεί ως τέτοια στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). σε χρόνο που ανάγεται προ της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και αναγράφεται στο τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα.

Δικαιούχοι που λαμβάνουν και άλλη σύνταξη, δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που προκύπτει από τη μεγαλύτερη σύνταξη.

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, ως συνταξιούχοι νοούνται όσοι ήταν συνταξιούχοι κατά το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και αυτοί που κατά την κρίσιμη ημερομηνία βρίσκονται σε καθεστώς τριμήνου συντάξεως.

3. Μετά την πληρωμή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικά, εντός τριμήνου, βεβαίωση της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής ή Αστυνομικής ή Δημοτικής Αρχής, ότι ο δικαιούχος είναι πυρόπληκτος. Η Δ.Ο.Υ. επισυνάπτει τη βεβαίωση αυτή στον τίτλο πληρωμής.

4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει την αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση της ή της επιστροφής του ποσού και σε αντίθετη περίπτωση στον καταλογισμό αυτού. Το διπλότυπο είσπραξης επιστροφής του ποσού ή η καταλογιστική πράξη επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής, ο οποίος αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Οι τίτλοι πληρωμής της παρούσης παραμένουν στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον υφίστανται εκκρεμότητες λόγω μη προσκόμισης της βεβαίωσης της παραγράφου 3 μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία από την αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση, οπότε και θα αποσταλούν συμπληρωματικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Τα λογιστικά στοιχεία των Δ.Ο.Υ. και οι λοιποί τίτλοι πληρωμής αποστέλλονται, κατά τα ισχύοντα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της απόφασης αυτής είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε καμιά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κράτηση.

8. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1β της απόφασης αυτής υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς ή τη δημοσίευση της παρούσης στο Φ.Ε.Κ., κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο