Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2007 ]

IKA Γ.Ε.: Α11/2/28/5.9.2007 Ασφ/κή κάλυψη υπηκόων τρίτων χωρών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

(Ασφ/κή κάλυψη υπηκόων τρίτων χωρών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ασφ/κή κάλυψη υπηκόων τρίτων χωρών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Γ.Ε.: Α11/2/28/5-9-2007

Σχετ: Το αρ. Α11/2/21/31-5-07 Γενικό Έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού Γενικού Εγγράφου, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά, βάσει του αρ. Φ609/14114/12-7-07 εγγράφου της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ότι, μεταξύ των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών εκτός της άδειας διαμονής, μπορεί να συμπεριληφθούν εναλλακτικά.

α. Η βεβαίωση υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής τύπου Α' (χρώματος μπλε) η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά.

β. Η βεβαίωση τύπου Β' (χρώματος σομόν) η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπροθέσμως για λόγους ανωτέρας βίας και

γ. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, η οποία χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, καθότι βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.3386/05 οι κάτοχοι των εν λόγω βεβαιώσεων θεωρούνται νομίμως διαμένοντες στη χώρα μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήματός τους ή μέχρι να αποφανθεί επί των επικαλουμένων λόγω ανωτέρας βίας σε περίπτωση που η αίτηση έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα ή να προσκομισθούν τα ελλιπή δικαιολογητικά αντίστοιχα ή μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακύρωσης.

Σε ότι αφορά τα θέματα ασφ/κής κάλυψης των αλλοδαπών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν ασφ/κή ικανότητα, τους δίδεται η δυνατότητα να εξυπηρετούνται στις μονάδες υγείας του Ιδρύματος.
Εξαίρεση αποτελούν οι ανιόντες συγγενείς υπηκόων τρίτων χωρών που ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την ασφάλισή τους θα γίνεται από το Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για τη λήψη των παροχών από τις υπηρεσίες ασφάλισης θα πρέπει το Τμήμα Παροχών να εξετάζει το αίτημά τους, εφόσον προσκομίζονται, διαβατήριο σε ισχύ (όχι VISA) και εναλλακτικά μία από τις παραπάνω αναφερόμενες βεβαιώσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο