Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-1994 ]

ΠΟΛ.1110/11.5.1994 Φορολογία των τόκων που προκύπτουν από πράξεις REPOS

(Φορολογία των τόκων που προκύπτουν από πράξεις REPOS )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 11 Μαΐου 1994
Αρ. Πρωτ. 1053286/10431/Β0012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡ.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1110

ΘΕΜΑ : Φορολογία των τόκων που προκύπτουν απο πράξεις REPOS.


Αποφασίζουμε:

Για τις εξωχρηματιστηριακές πράξεις πώλησης εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου, με οποιαδήποτε ειδική συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 74 του Ν.1969/1991, καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι τράπεζες που πωλούν έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου με την υποχρέωση να επαναγοράσουν αυτά από τους αγοραστές - πελάτες τους, μετά από την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος, σε προσυμφωνημένη τιμή (πράξεις REPOS), υποχρεούνται για τις πράξεις αυτές να συνάπτουν έγγραφη συμφωνία,
τουλάχιστον σε δύο αντίγραφα, στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, θα συμπεριλαμβάνονται η αξία των πωλουμένων τίτλων, το είδος αυτών, ο χρόνος επαναγοράς και το συνολικό τίμημα που θα οφείλεται στον αγοραστή των τίτλων.

Για το εισόδημα που αποκτά ο αγοραστής των τίτλων κατά την επαναγορά τους από την Τράπεζα, μετά από ορισμένο χρόνο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1921/1991, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994. Κατά συνέπεια, κατά την καταβολή ή πίστωση των εισοδημάτων αυτών στο όνομα των δικαιούχων υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος
με συντελεστή 15%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.

2. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και όταν οι τράπεζες προβαίνουν στην αγορά εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου, με ταυτόχρονη δέσμευση του πωλητή να επαναγοράσει αυτά, μετά από ορισμένο χρόνο, σε προσυμφωνημένη τιμή κατά το χρόνο της επαναγοράς (REVERSE REPOS).

Στην περίπτωση αυτή, για το εισόδημα που αποκτούν οι τράπεζες, λόγω επαναγοράς εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου από τα πρόσωπα, τα οποία τους είχαν πωλήσει προηγουμένως τους τίτλους αυτούς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1921/1991, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994. Κατά συνέπεια, υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος με συντελεστή 15%, από τα πρόσωπα που καταβάλλουν το εισόδημα αυτό στις τράπεζες. Εξαιρετικά, όμως, στην περίπτωση αυτή των πράξεων REVERSE REPOS αποφασίζεται, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να μην προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελετσή 15% κατά την καταβολή στις τράπεζες των εισοδημάτων που προκύπτουν από τις πράξεις αυτές, αλλά οι τράπεζες που αποκτούν το εισόδημα αυτό να αποδίδουν τον αναλογούντα φόρο 15%, μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζεται από το νόμο, στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

3. Επίσης, υποχρέωση για παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα, υπάρχει και στις περιπτώσεις που οι τράπεζες προβαίνουν στην επαναγορά των ίδιων τίτλων που είχαν πωλήσει στους πελάτες τους, ανεξάρτητα αν στη σύμβαση πώλησης των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του δημοσίου που καταρτίζεται μεταξύ αγοραστή και πωλητή αναφέρεται ρητά ή όχι η υποχρέωση της τράπεζας για επαναγορά των τίτλων, καθώς και ο χρόνος πραγματοποίησης της πράξης αυτής.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο