Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2003 ]

1023527/468/Α0012/11.3.2003 Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.

(Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.

1023527

1023527/468/Α0012/11.3.2003

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του Ν.3091/2002, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. εθνικών και διεθνών μεταφορών, εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, για τα οικονομικά έτη 2003 (χρήση 2002) και 2004 (χρήση 2003) φορολογούνται αυτοτελώς με την επιβολή κατ' αποκοπή ποσών φόρου με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Η παραπάνω φορολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, εφαρμόζεται και για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (κοινωνίες, εταιρίες κ.λπ.), εφόσον αυτοί δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και για τους οποίους διευκρινίζεται επίσης ότι, λόγω της φορολόγησής τους με κατ' αποκοπή ποσά φόρου, δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994.

2. Τα κατ' αποκοπή ποσά του καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των πιο πάνω εκμεταλλευτών, είναι τα εξής:

α) Για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 5 τόνους, 500,00 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 350,00 ευρώ με οδηγό τρίτο.

β) Για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 5 μέχρι και 11 τόνους, 700,000 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 500,00 ευρώ με οδηγό τρίτο.

γ) Για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 11 μέχρι και 16,5 τόνους, 1.200,00 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 800,00 ευρώ με οδηγό τρίτο και

δ) Για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 16,5 τόνους, 1.500,00 ευρώ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 1.000,00 ευρώ με οδηγό τρίτο.

Τα παραπάνω ποσά μειώνονται, προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, κατά ποσοστό 20%.

Για την εφαρμογή του προαναφερόμενου τελευταίου εδαφίου, προκειμένου να προσδιορισθεί ο πληθυσμός μιας πόλης, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που προσμετράται και ο πληθυσμός των υπαρχόντων οικισμών που ανήκουν διοικητικά στην πόλη.

3. Ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής του υπόψη φόρου ορίζονται με την υπ' αριθ. 1007884/189/Α0012/ΠΟΛ.1013/28.1.2003 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Με την «ειδική δήλωση» καταβολής του κατ' αποκοπή φόρου από τους εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. αφαιρούνται οι τυχόν παρακρατηθέντες φόροι.

Αν οι παρακρατηθέντες αυτοί φόροι είναι μεγαλύτεροι, το επιπλέον ποσό, προκειμένου να επιστραφεί, αναγράφεται στους Κωδικούς 341-342 του Πίνακα 11 του Εντύπου Ε1 αν πρόκειται για εκμετάλλευση ατομικής επιχείρησης ή στον Κωδικό 009 του Εντύπου Ε5 αν πρόκειται για εκμετάλλευση από υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (κοινωνίες, εταιρίες κ.λπ.).

5. Επισημαίνεται ότι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία ασφάλισης λόγω της δραστηριότητας αυτής, δεν εκπίπτουν από άλλα εισοδήματα του φορολογούμενου.

6. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) θα αναγραφούν ως ποσά εισοδήματος από την εκμετάλλευση φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.:

α) Σε ατομική επιχείρηση, τα ποσά εισοδήματος που αντιστοιχούν στο κατ' αποκοπή ποσό του καταβαλλόμενου φόρου και τα οποία για το οικονομικό έτος 2003 αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1016378/381/Α0012/19.2.2003 διαταγή μας.

β) Σε εκμετάλλευση του αυτοκινήτου ως συνιδιοκτησία κ.λπ., τα ποσά εισοδήματος που αναλογούν στους εταίρους ή τα μέλη τους με βάση τα ποσοστά συμμετοχής στα λογιστικά κέρδη, μετά την αφαίρεση του ποσού του αυτοτελούς φόρου που καταβλήθηκε.

7. Τέλος, για τον προσδιορισμό του κατ' αποκοπή ποσού φόρου διευκρινίζονται και τα εξής:

α) Σε περίπτωση έναρξης ή διακοπής (αγορά, πώληση του αυτοκινήτου) της εκμετάλλευσης των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. μέσα στην κρινόμενη περίοδο, γίνεται δεκτό και θα νομοθετηθεί ότι ο κατ' αποκοπή καταβαλλόμενος φόρος περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου.

β) Ο κατ' αποκοπή καταβαλλόμενος φόρος, σε περίπτωση που για το ίδιο αυτοκίνητο μέσα στη χρήση για ένα τμήμα αυτής οδηγός είναι ο ιδιοκτήτης και για το υπόλοιπο τμήμα τρίτο πρόσωπο, θα επιμερισθεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα (μήνες) που η εκμετάλλευση έγινε με οδηγό τον ιδιοκτήτη και οδηγό τρίτο πρόσωπο.

γ) Σε περίπτωση ατομικής εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου ή συνιδιοκτησίας με οδηγό ιδιοκτήτη, θα καταβληθεί ο φόρος που προβλέπεται για αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη.

Αντίθετα, εάν οι παραπάνω συμμετέχουν και σ' άλλες περαιτέρω συνιδιοκτησίας, γι' αυτές θα καταβάλλεται ο φόρος που προβλέπεται με οδηγό τρίτο.

δ) Για την εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ακέραιος μήνας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο