Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2002 ]

Φ41/938/23.9.2002 Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών.

(Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αθήνα, 23/ 9/2002

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &                                                Αριθ. Πρωτ.: Φ41/938

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                         

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΑΥΤ/ΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ:        Β

 
Tαχ. Δ/νση      : Σταδίου 29                                        ΠΡΟΣ:  το Ταμείο Νομικών

Ταχ. Κώδικας : 101 10                                                              Σωκράτους 53

 Πληροφορίες : Ε. Σακελλαρίου                                                10431 - ΑΘΗΝΑ

Tηλέφωνο       : 010 - 3368116                                                 
                                                              
       

ΘΕΜΑ: Κατάργηση πόρων του Ταμείου Νομικών.  
       
        

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ Α, 214/13-9-02 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις».

Με την παρ.14 του άρθρου 13 του νόμου αυτού,  προβλέπεται η εξαίρεση των Α.Ε και Ε.Π.Ε από τις επιβαρύνσεις υπέρ του Ταμείου Νομικών, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 10 του ν.δ 4114/1960, όπως ισχύει, εκ  ποσοστού  1,30% επί του αντικειμένου και της αξίας κάθε σύμβασης που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καθώς και ποσοστού 5ο/οο επί του κεφαλαίου κάθε συνιστώμενης εμπορικής εταιρείας, για τη δημοσίευση του καταστατικού της,

Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου η Ελληνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαρτίου 2002 στην υπόθεση C - 426/98, κατά την οποία κρίθηκαν παράνομες κατά το κοινοτικό δίκαιο οι ανωτέρω ειδικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται επί του κεφαλαίου των Α.Ε και των Ε.Π.Ε, και να αποφύγει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε  να ενημερώσετε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω ρυθμίσεων.
 

 

Εσωτερική διανομή:                                                                    Η  ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

1.     Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α

2.     Δ/νση Κ.Α.Α (Β)      

                                                                                                      Α. ΔΕΔΟΥΛΗ

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο