Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

15267/ΔΒΕ 1536/13.7.2007 Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06 και ισχύει.

(Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06 και ισχύει.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

ΑΘΗΝΑ 13 -7-2007
ΑΡ ΠΡΩΤ 15267/ΔΒΕ 1536
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση Μεσογείων 117-119
Ταχ.Κωδ. 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Α. ΖΑΡΚΑΔΑΣ / Σ. ΠΕΡΙΔΗΣ
Τηλέφωνο 210 69 65 872 / 210 6965867

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006 και ισχύει.
.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 « Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3299/2004» του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 92/Α/2005) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα", όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.229/1986 (ΦΕΚ/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ.189/1975 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.396/1989».
4. Tου Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας κΆ Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και του ΠΔ 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-03-2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αρθρο 1
1. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N.3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής . Τα αντίστοιχα ποσοστά τους ορίζονται στο άρθρο 4 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων vii και x της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης ix της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του  N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται για υφιστάμενες επιχειρήσεις ή και για ίδρυση νέων. Για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων vi, viii και ix της περίπτωσης (ε) ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 , παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής μόνο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
3. Στα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης vi της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία», δεν περιλαμβάνεται ως επιλέξιμη δαπάνη και δεν επιχορηγείται η εγκατάσταση «Βιολογικού καθαρισμού» ή άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

4. Στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης x της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα , για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά» δεν εντάσσονται επενδυτικά σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων.

5. Στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης ix της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων) , θα πρέπει με την ολοκλήρωση της επένδυσης το εργαστήριο να έχει διαπιστευτεί από τον ΕΣΥΔ ή άλλο αρμόδιο Ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης σχετικά με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο ενισχύεται.

6. Στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης viii της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/2004 «επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων ή και υπηρεσιών», θα πρέπει με την ολοκλήρωση της επένδυσης η επιχείρηση να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO .


ΑΡΘΡΟ 2
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΒΆ).
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπΆ αριθμΆ 5316/ΔΒΕ 2986/16-3-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο