Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2007 ]

1055280/4708/0016/18.6.2007 Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

(Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). )

Κατηγορία: ΚτηματολόγιοΑριθμ. 1055280/4708/0016

ΦΕΚ Β 1138/9.7.2007

Θέμα: Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις  της  παραγρ.4  του  άρθρου  106 ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') "Περί λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 "Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)".3. Την υπ' αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α/1990).

4. Την υπ' αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/05 (ΦΕΚ 1432/τ.Β/2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3212/2003 "Αδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων" (Α' 308), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 3481/2006 "Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση μελετών και άλλες διατάξεις" (Α' 162).

6. Το έγγραφο του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, με αριθμ. πρωτ. οικ. 4786/ 2745ΔΠ/31.5.2007.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα.

2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης.

Κατ' εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεολυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3. Τα ποσά που παρακρατούνται κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία "Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξηςεσόδων υπέρ τρίτων".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο