Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2007 ]

1067228/4328/ΔΕ/Β/6.7.2007 Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. (για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ.).

(Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. (για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ.). )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αρ.Πρ. 1067228/4328/ΔΕ/Β/6.7.2007


Θέμα:  Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. (για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ.).
 
Σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 1081995/5430/ΔΕ-Β/19.9.2006 εγγράφου μας που αφορούσε τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ  του Π.Δ. 186/1992, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
Η Γ.Γ.Π.Σ θα αποστείλει σε κάθε Δ.Ο.Υ με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καταστάσεις  επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας Κ.Β.Σ. του Π.Δ. 186/1992, οι οποίες ενώ υπέβαλλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2004  δεν υπέβαλλαν μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2006 την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τρίτου τριμήνου ενώ είναι υποκείμενοι σε Φ.Π.Α.
 
Kατόπιν των ανωτέρω οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά να ενεργοποιήσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για να μεγιστοποιήσουν  την επίδοση της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ως προς τον έλεγχο του Φ.Π.Α.
 
Ειδικότερα:
 
Στις περιπτώσεις  που από τις καταστάσεις που έχουν σταλεί στις Δ.Ο.Υ. από τη Γ.Γ.Π.Σ προκύπτει ότι δεν έχει υποβληθεί περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τρίτου τριμήνου 2006 θα καλείται ο υπόχρεος, τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε ημερών (5) προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και καταβάλλει το Φ.Π.Α. με τις νόμιμες προσαυξήσεις και λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση.
 
Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν προσέλθει για την απόδοση του Φ.Π.Α.  μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ θα εκδίδει άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2859/2000 για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική   αρμoδιότητα της Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. ΑΆ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. ΑΆ τάξης χωρίς υποδ/νση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. ΒΆτάξης), σύμφωνα με την αρ.πρωτ.1000414 /3000/ΔΕ-Β/31-12-2004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 
Για τις λοιπές υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθΆ ύλη αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνει τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) για τη μη προσέλευση για υποβολή δήλωσης προκειμένου να επιληφθούν  του σχετικού προσωρινού ελέγχου.
 
Τέλος επισημαίνεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για την αρμοδιότητα σε θέματα προσωρινών ελέγχων μεταξύ Ελεγκτικών Κέντρων και Δ.Ο.Υ., εκτός της περίπτωσης προσωρινού ελέγχου για την παραπάνω διασταύρωση.
 
Προκειμένου να έχουμε αναλυτικά την ενημέρωση για το πλήθος των παραπάνω επιχειρήσεων αρμοδιότητάς σας, που κλήθηκαν και υπέβαλαν εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. τρίτου τριμήνου, το πλήθος των επιχειρήσεων στις οποίες διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος και τα συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέχρι την 30/11/2007 για τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
 
Στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.59.100 που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου, στις επιλογές «Θέματα Ελέγχου», υπάρχει προς συμπλήρωση με τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων και αποστολή αυτών ηλεκτρονικά στη Δ/νση Ελέγχου, φόρμα με τίτλο «Αποτελέσματα ελέγχου Φ.Π.Α. ΝΟΜ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο