Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2007 ]

ΑρΠρ. 411/02/03.04.07 Περιεχόμενο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14§4 ν. 2664/1998.

(Περιεχόμενο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14§4 ν. 2664/1998.)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

ΑρΠρ.. 411/02/03.04.07 Περιεχόμενο περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης άρθρου 14§4 ν. 2664/1998.
(ΦΕΚ Β΄ 1077/2.7.2007)


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14§4 του νόμου 2664/1998 "Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 275/Α/3.12.1998), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 §7α του ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162/Α/2.8.2006) και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζει:

Αρθρο 1

Στην περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, που συνυποβάλλεται με την αίτηση καταχώρισης, αναγράφονται απαραίτητα κατά σειρά τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Τα στοιχεία του εγγράφου, στο οποίο περιέχεται η εγγραπτέα πράξη, για την οποία ζητείται η καταχώριση της: α) το είδος εγγράφου,
β) ο αριθμός που αυτό φέρει, γ) η ημερομηνία σύνταξης / έκδοσης του,
δ) η ιδιότητα του συντάκτη του εγγράφου ή της εκδούσας αρχής,
ε) το ονοματεπώνυμο του συντάκτη,
στ) η έδρα του συντάκτη του εγγράφου ή της εκδούσας αρχής,
ζ) τα στοιχεία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όταν πρόκειται για δημοσιευτέα κατά νόμο εγγραπτέα πράξη.

Επί αγωγής ή εν γένει δικογράφου αναγράφεται η ημερομηνία της αγωγής ή του δικογράφου, το Δικαστήριο στο οποίο κατατέθηκε η αγωγή ή το δικόγραφο, ο αριθμός και η ημερομηνία κατάθεσης.

2) Το είδος της εγγραπτέας πράξης. Όταν πρόκειται για μεταβιβαστικές δικαιοπραξίες αναγράφεται επίσης το ποσό της αντικειμενικής αξίας και της αξίας συναλλαγής. Όταν πρόκειται για εμπράγματες ασφάλειες, αναγράφεται το ασφαλιζόμενο ποσό (κεφάλαιο, τόκοι, έξοδα) και ο χρόνος λήξης της απαίτησης. Επί κατασχέσεως αναγράφεται το ποσό της οφειλής (κεφάλαιο, τόκοι, έξοδα).

3) Η περιγραφή του ακινήτου (ή των ακινήτων), στο οποίο αφορά η ζητούμενη καταχώριση:
α) ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου,
β) το είδος του ακινήτου,
γ) η θέση,
δ) η διεύθυνση,
ε) το εμβαδόν, που αναγράφεται στην εγγραπτέα πράξη,
στ) σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζοντίου, καθέτου, οριζοντίου επί καθέτου) ο αριθμός του κτιρίου, ο αριθμός του ορόφου, ο αριθμός της διηρημένης ιδιοκτησίας, το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και το ποσοστό συγκυριότητας επί της καθέτου, όταν πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, εφόσον προσδιορίζονται στην εγγραπτέα πράξη,
ζ) τα παρακολουθήματα / λοιποί χώροι (επί διηρημένης ιδιοκτησίας).

4) Τα στοιχεία των ενεχομένων προσώπων:
α) το όνομα,
β) το επώνυμο,
γ) το όνομα και επώνυμο των γονέων,
δ) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης,
στ) ο αριθμός, η ημερομηνία και η εκδούσα αρχή του δελτίου ταυτότητας,
ζ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου,
η) η διεύθυνση κατοικίας.

Επί Νομικών Προσώπων: α) η επωνυμία, β) η έδρα, γ) η διεύθυνση, δ) το είδος του Νομικού Προσώπου, όπως γενικά προκύπτει από το νόμο, ή το καταστατικό του, ε) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου η ημερομηνία σύστασης, η συστατική πράξη, η νόμιμη δημοσίευση αυτής, στ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου.

Στη συνέχεια αναγράφεται το είδος και το ποσοστό του δικαιώματος των ενεχομένων προσώπων και η ιδιότητα με την οποία παρίστανται.

5) Οι τίτλοι κτήσεως.

6) Λοιπά στοιχεία της εγγραπτέας πράξης.

Στην περίληψη τίθεται ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από το συντάκτη της.

Η περίληψη υποβάλλεται σε έντυπο, που έχει τη μορφή που φαίνεται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση έντυπο, που αντίτυπο του δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Αρθρο 2

Όταν η εγγραπτέα πράξη, για την οποία συντάσσεται η περίληψη, αφορά στη σύσταση ή τροποποίηση διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης) συντάσσεται και ενσωματώνεται σε αυτήν πρόσθετος πίνακας, στον οποίο αναγράφονται:
α) τα στοιχεία που προσδιορίζουν κατά νόμο τις συνιστώμενες ή τροποποιούμενες διηρημένες ιδιοκτησίες, όπως αυτά περιέχονται στην εγγραπτέα πράξη,
β) τα στοιχεία του δικαιούχου μίας εκάστης εξ αυτών,
γ) το είδος και
δ) το ποσοστό του δικαιώματος του.

Ο πίνακας υποβάλλεται σε έντυπο, που έχει τη μορφή που φαίνεται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση έντυπο, που αντίτυπο του δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Αρθρο 3

Όταν η εγγραπτέα πράξη, για την οποία συντάσσεται η περίληψη, αφορά στη μεταβολή του ακινήτου είτε λόγω συνένωσης περισσοτέρων ακινήτων, είτε λόγω διανομής, είτε λόγω κατάτμησης, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, συντάσσεται και ενσωματώνεται σε αυτήν πρόσθετος πίνακας, στον οποίο αναγράφονται:
α) το εμβαδόν του ακινήτου (ή των ακινήτων), που προκύπτουν από την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης, όπως προσδιορίζεται σε αυτήν,
β) τα στοιχεία του δικαιούχου ενός εκάστου εξ αυτών,
γ) το είδος και
δ) το ποσοστό του δικαιώματος του.

Ο πίνακας υποβάλλεται σε έντυπο, που έχει τη μορφή που φαίνεται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση έντυπο, που αντίτυπο του δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

Στις περιπτώσεις αυτές σημαίνεται η ένδειξη "Χωρική Μεταβολή" στην πρώτη σελίδα του εντύπου της περίληψης, που υποβάλλεται για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΡ. ΓΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο