Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2007 ]

Αριθμ. Πρ. 30593/22.06.07 Συνδυασμένο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων.

(Συνδυασμένο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. Πρ.  30593/22.06.07  

Συνδυασμένο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων.

(ΦΕΚ Β΄ 1082/2.7.2007)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Eχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας" (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.6.1989).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 "Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 258/Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 2698/1953, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 2224/1994.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων" όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3302/2004 "Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 1-4 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις".

8. Την υπ' αριθμ. 80030/19.4.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας", Φ.Ε.Κ. 501/Β/19.4.2006.

9. Τις υπ' αριθμ. 30874/23.6.2004 κοινές υπουργικές αποφάσεις και 30485/19.4.2006 τροποποιητική αυτής.

10. Την υπ' αριθμ. 763/13.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (αριθμ. Συνεδρ.14/13.3.2007) που μας διαβιβάστηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το υπ' αριθμ. Β111269/22.3.2007 έγγραφο του.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογισμικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση συνδυασμένου προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 18-64 ετών.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ταχύτερη δυνατή επανένταξη των απολυθέντων ατόμων στην αγορά εργασίας, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απασχόληση τους. Αποτελεί επέκταση του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, εκτείνοντας το διάστημα επιχορήγησης της απασχόλησης και για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή/και τριάντα (30) μήνες κατά περίπτωση.

Η ά φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα για το οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας, ενώ η β' φάση είναι το υπολειπόμενο μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ή 30 μηνών αντίστοιχα, χρονικό διάστημα. Σε όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση λαμβάνει ως επιχορήγηση ίσο ποσό με το τελευταίο επίδομα ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο, αμείβει τους προσληφθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζομένους, ανάλογα με την ειδικότητα τους, ενώ έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Το πρόγραμμα έχει τις εξής βασικές στοχεύσεις:

1. την υποστήριξη των επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό (αυτοαπασχολουμένων), προκειμένου να προσλάβουν τον πρώτο τους υπάλληλο.

2. την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 25 άτομα προσωπικό)

3. Την άμεση επανένταξη στην αγορά εργασίας των απολυθέντων ατόμων και ιδιαίτερα των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας (ανδρών άνω των 50 ετών και γυναικών άνω των 45 ετών)
Το εν λόγω πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων αφορά στην απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 18-64 ετών, εκ των οποίων ποσοστό 60% θα πρέπει να είναι γυναίκες.

2. ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Το πρόγραμμα συνίσταται στη χρονική επέκταση της επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων στις εξής περιπτώσεις:

1) Αυτοαπασχολουμένων ή εργοδοτών χωρίς προσωπικό που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο, οπότε το πρόγραμμα επεκτείνεται στους τριάντα (30) μήνες.

2) Επιχειρήσεων με προσωπικό 1-25 άτομα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενο άνεργο, οπότε το πρόγραμμα επεκτείνεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή στους τριάντα (30) μήνες εάν ο επιδοτούμενος είναι άνεργος άνδρας άνω των 50 ετών ή άνεργη γυναίκα άνω των 45 ετών.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει ο άνεργος να προσληφθεί εντός του πρώτου τριμήνου της επιδότησης ανεργίας του.

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (24 ή 30 μήνες, κατά περίπτωση), κατανέμεται σε δύο φάσεις.

1. Η πρώτη (α) φάση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει κατοχυρωθεί δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας (μέχρι 12 μήνες).

2. Η δεύτερη (β) φάση, περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μετά το πέρας της

επιδότησης λόγω ανεργίας προκειμένου να συμπληρωθούν οι 24 ή 30 μήνες, αντίστοιχα.

5. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης και στις δύο φάσεις, είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί για τον άνεργο από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (χωρίς τις προσαυξήσεις λόγω προστατευόμενων μελών).
Κατά τη διάρκεια της β' φάσης, ο τοποθετούμενος ασφαλίζεται και για τον κλάδο ανεργίας.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 30874/23.6.2004 κοινή υπουργική απόφαση.

Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος στον ενδιαφερόμενο εργοδότη και θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. με τα απαραίτητα για την εξέταση της στοιχεία.

7. ΔΑΠΑΝΗ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι 170.000.000 ευρώ για την τετραετία 2008-2011, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα για την α' φάση θα βαρύνεται ο ΚΑΕ 0651 και για τη β' φάση ο κωδικός προϋπολογισμού 2493.

Το ποσό των 170.000.000 ευρώ επιμερίζεται ως εξής:

Για το έτος 2008: 20.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2009: 40.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2010: 60.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2011: 50.000.000 ευρώ.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 30874/23.6.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                        ΥΦ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ              ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο