Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2007 ]

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/15424/20.06.07 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε., αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

(Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε., αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) )

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/15424
ΦΕΚ Β 1000/20-6-2007

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε., αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/125/23.5.2003), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/281/9.12.2003), καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 75/Α/11.6.1986 καθώς και την σχετική με τον ανωτέρω νόμο υπΆ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002/Φ.Ε.Κ. 1276 Β΄ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 21.12.2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α/288/21.12.2001) «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999.
4. Την υπΆ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002/ΦΕΚ 1276 Β΄ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75) ».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/Α/281/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 - Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης - ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63-2005 (ΦΕΚ Α 98).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α/1989) «Οργανισμός ΙΚΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167 Α/2006) «Οργανισμός ΟΑΕΕ».
9. Την υπΆ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
10. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Οι κατωτέρω διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102 Α/1.5.2002) διαδικασία:

--Απογραφή άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ
--Μεταβολή σε στοιχεία εμπόρων στον Ο.Α.Ε.Ε
--Διακοπή χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου Ο.Α.Ε.Ε.


Τα έντυπα που αντιστοιχούν στις ανωτέρω διαδικασίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθΆ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυν σή τους. (Βλ. τα επί μέρους έντυπα των αιτήσεων για εκάστη των ανωτέρω διαδικασιών).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο