Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2007 ]

Y.A ΟΙΚ.10281/660/Φ.15/205.06.07 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3325/2005.

(Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3325/2005. )

Κατηγορία: Λοιπά

Y.A ΟΙΚ.10281/660/Φ.15/2007 - ΦΕΚ 883/Β'/5.6.2007

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3325/2005.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».


2. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ. 137/Α'/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'/92) και με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 A') και κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α') και το π.δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

3. Το π.δ. 27/29.1.1996 (ΦΕΚ 19/Α'/1.2.1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α'/17.3.2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35 Α') «Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α' 96) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ Α' 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας», του π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ Α' 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1989 και του π.δ. 396 του 1988» και το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α'/2005)
6. Το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α'/05) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ.6 αυτού.

7. Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β'/27.2.2006).
8. Την ανάγκη να καθορισθούν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.6 του ν. 3325/2005, ως εξής :

1. Αιτιολογική έκθεση στην οποία να αναφέρεται η αιτούμενη παρέκκλιση, οι λόγοι για τους οποίους ζητείται αυτή και να αιτιολογείται η ιδιάζουσα σημασία του έργου για την εθνική οικονομία, το οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσει η δραστηριότητα της οποίας ζητείται η άδεια εγκατάστασης. Το αντικείμενο και η διάρκεια του έργου θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να υποβάλλονται σχετικές συμβάσεις, προκηρύξεις, μελέτες ή αντίστοιχα προς αυτά έγγραφα.
2. Βεβαίωση χρήσης γης με το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.
3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία αφού τα εξετάσει, τα αποστέλλει μαζί με σχετική εισήγηση και τη γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, περί της έγκρισης ή μη, για τη χορήγηση της ειδικής εγκατάστασης.

Σε περίπτωση έγκρισης χορήγησης της ειδικής άδειας εγκατάστασης από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, πλην εκείνων για τα οποία έχει γίνει εξαίρεση με την ως άνω έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο