Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

ΠΟΛ.1085/15.6.2007 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/4.4.07 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/4.4.07 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ.: 1060383/5066/741/Β0014
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ «Παροχή Υπηρεσιών
& Ειδικά Καθεστώτα»
ΤΜΗΜΑ ΑΆ «Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ» ΠΟΛ.1085
2. 15η Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ , ΒΆ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Tαχ. Kώδικας: 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Πουρνάρας
Τηλέφωνο : 2103647202-5
FAX : 2103645413

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/4.4.2007 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν:
α) του άρθρου 27
β) της παραγράφου 1 άρθρου 38
γ) του άρθρου 40
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' (υποπεριπτώσεις γη' και γι' ) και στ' του άρθρου
38
του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84 Α).
3. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/4.4.2007
4. Τις απόψεις των εκμεταλλευτών σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων.
5. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών απόδοσης του ΦΠΑ, από τους
εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων.
6. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/ΒΆ ) κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/ΒΆ ) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Την υποβολή σχετικού αιτήματος διαβούλευσης στη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ,
που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 395 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/4.4.2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ετήσια ποσά του ΦΠΑ που οφείλονται για κάθε σκάφος, ανά κατηγορία
σκάφους, έχουν ως ακολούθως:
α) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέχρι 50 θέσεις επιβατών 400 Ευρώ ετησίως.
β) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 50 μέχρι 80 θέσεις επιβατών 600 Ευρώ ετησίως.
γ) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 80 μέχρι 150 θέσεις επιβατών 900 Ευρώ ετησίως.
δ) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 150 μέχρι 200 θέσεις επιβατών 1.300 Ευρώ ετησίως.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις επιβατών που προβλέπονται στο πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τους θερινούς μήνες.»
2. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2007, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο