Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2007 ]

ΙΚΑ Γ.Ε. Α23/590 /15.06.07 Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση των «νέων» ασφαλισμένων.

(Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση των «νέων» ασφαλισμένων. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση των «νέων» ασφαλισμένων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Α23/590 / 15/6/2007

Σας κοινοποιούμε το με αρ. Φ80000/2565/141/8-5-07 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με το κατώτερο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για την υπαγωγή στις διατάξεις του αρ. 42 του ν.2084/92.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, επειδή από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν προβλέπεται κατώτερο όριο αποδοχών, ο υπολογισμός των εισφορών για τους συνεχίζοντες την ασφάλισή τους προαιρετικά με τις διατάξεις αυτές, θα γίνεται επί του μέσου όρου του μισθού του τελευταίου, πριν την διακοπή της ασφάλισής τους δωδεκαμήνου.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα 08/05/2007 
Αριθμ. Πρωτ. Φ. 80000/2565/141 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

ΘΕΜΑ : Υπολογισμός εισφορών για τους υπαγόμενους στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά από την 01/01/1993 και εφεξής, οι οποίοι συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42, του ν. 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 165 ).

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. Πρωτ. A23/590/23.01.07 έγγραφο της Υπηρεσίας σας.
Σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. Α23/590/23.01.2007 εγγράφου σας, σχετικού με το ανωτέρω θέμα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

Με τις διατάξεις του άρθρου 42, του ν. 2084/1992, παρέχεται στους υπαγόμενους στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά από την 01/01/1993 και εφεξής, η δυνατότητα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τους, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις τιθέμενες σχετικά προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ο προαιρετικά ασφαλισμένος επιβαρύνεται με το συνολικό ποσοστό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, ο; οποίες, προκειμένου περί μισθωτών, υπολογίζονται επί του μέσου όρου του μισθού του τελευταίου, πριν την διακοπή της ασφάλισης του, 12μήνου.

Από τη γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατώτερο όριο αποδοχών για τους προαιρετικώς συνεχίζοντες την ασφάλιση τους. Ως εκ τούτου, οι εκάστοτε ισχύουσες συνολικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπολογίζονται επί του ποσού που πραγματικά θα προκύπτει από το μέσο όρο των αποδοχών του τελευταίου 12μήνου. Αντίθετα, υφίσταται ανώτατο όριο αποδοχών, το οποίο έχει τεθεί από τις διατάξεις της παρ. Ι, του άρθρου 13, του ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ Α' 48) και ανέρχεται στο 8πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων για τους οποίους το ημερομίσθιο που προκύπτει, υπολείπεται ακόμα και του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ο υπολογισμός των
εισφορών γίνεται επί των πραγματικών αποδοχών και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση, παρά μόνον στο πλαίσιο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης , το ενδεχόμενο ανάληψης της οποίας πρόκειται να μελετηθεί από το Υπουργείο μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο