Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2007 ]

Αρ.Πρ 1050222/21.05.07 Οδηγίες για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων διασταυρώσεων του εισοδήματος από επιχειρηματική αμοιβή που δηλώθηκε από δικαιούχα φυσικά πρόσωπα στο οικον. έτος 2006.

(Οδηγίες για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων διασταυρώσεων του εισοδήματος από επιχειρηματική αμοιβή που δηλώθηκε από δικαιούχα φυσικά πρόσωπα στο οικον. έτος 2006. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρ 1050222/1197/Δ.Μ.-Γ΄/21.5.2007


Θέμα: Οδηγίες για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων διασταυρώσεων του εισοδήματος από επιχειρηματική αμοιβή που δηλώθηκε από δικαιούχα φυσικά πρόσωπα στο οικον. έτος 2006.
 
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ. 4003019/0892/0030/1.3.2007 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ.
 
Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), όπως αυτές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν στη διαχειριστική περίοδο του έτους 2005, ειδικά, προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών στο όνομα των προσώπων αυτών, αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της. Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.
 
Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, μόνο από εκείνη που δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.
 
Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. ε΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., είναι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις για τους δικαιούχους και φορολογείται στο όνομα τους, συναθροιζόμενο με τα λοιπά εισοδήματα αυτών, με τις γενικές διατάξεις φορολογίας του εισοδήματος.
 
Διευκρινίζεται ότι, στις πιο πάνω διατάξεις δεν συμπεριλαμβάνεται η επιχειρηματική αμοιβή του εταίρου διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, λόγω της κατάργησης της με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄), για τα κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά.
 
2. Σε εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, με σκοπό την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου των φορολογικών Υπηρεσιών, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) προέβη στη διασταύρωση στοιχείων από το Αρχείο Εκκαθάρισης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, για το εισόδημα από τη λήψη επιχειρηματικής αμοιβής που δηλώθηκε από τα φυσικά πρόσωπα στο οικον. έτος 2006.
 
Ειδικότερα, στα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε5) οικον. έτους 2006 που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Η΄ και στους κωδικούς 505, 506 και  507, εμφανίζονται τα ποσά της επιχειρηματικής αμοιβής που προκύπτουν από τη συμμετοχή του ομόρρυθμου  εταίρου ή κοινωνού στην εταιρία ή κοινωνία και από την οποία αυτός αποκτά τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.
 
Επίσης, η ορθή λήψη της επιχειρηματικής αμοιβής για τους εταίρους ή κοινωνούς αποδεικνύεται από τα αναγραφόμενα στους πίνακες ΙΒ΄ και ΙΓ΄ στοιχεία του ίδιου αυτού εντύπου.
 
Τα ίδια αυτά ποσά επιχειρηματικής αμοιβής καταγράφονται στην Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Έντυπο Ε1) οικον. έτους 2006 στον ΠΙΝΑΚΑ 4.Γ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  και στους κωδικούς 403 και 404.
 
Με βάση τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. από την επεξεργασία των κατά τα πιο πάνω δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα:
 
α) Δηλώθηκαν πολύ μικρότερα εισοδήματα Δ΄ πηγής στις Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Έντυπο Ε1) στους κωδικούς 403 και 404 σε σχέση με το ποσό που έχει δηλωθεί στις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε5) στους κωδικούς 505,506 και 507 του υπόψη οικον. έτους.
 
β) Δεν υποβλήθηκε δήλωση Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ( Έντυπο Ε1) από πλήθος φορολογουμένων που έχουν προβεί σε δήλωση επιχειρηματικής αμοιβής στο Έντυπο Ε5 του ιδίου οικον. έτους.
 
3. Για τα αποτελέσματα της διασταύρωσης αυτής, η Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) – ΤΜΗΜΑ Α΄, με το πιο πάνω σχετικό της έγγραφο σας έχει διαβιβάσει ηλεκτρονικά ΑΡΧΕΙΟ EXCEL στο οποίο εμπεριέχονται οι αναγκαίες τεχνικές οδηγίες για την περαιτέρω ανάκτηση, εκτύπωση και αξιοποίηση των προκυπτόντων στοιχείων διασταύρωσης, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων των εντύπων Ε5 και Ε1 οικον. έτους 2006.
 
Με βάση τα ανωτέρω, επειδή από τα αποτελέσματα της διασταύρωσης αυτής, προκύπτει κατΆαρχήν η απόκρυψη εισοδημάτων ΔΆ πηγής όπως και η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε ορισμένες περιπτώσεις από υπόχρεα σε φόρο εισοδήματος φυσικά πρόσωπα στο οικον. έτος 2006 και για την τεκμηρίωση του θέματος αυτού θα πρέπει να διενεργηθούν αρμοδίως σχετικοί έλεγχοι, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 
Με βάση τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου κάθε υπηρεσίας, θα πρέπει να προγραμματιστεί η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου των οικείων δηλώσεων φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), για τις οποίες, σύμφωνα με το ΑΡΧΕΙΟ EXCEL της Γ.Γ.Π.Σ. που έχει σταλεί σε κάθε Υπηρεσία, προκύπτει ότι οι υπόχρεοι δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς τα ποσά της επιχειρηματικής αμοιβής που έλαβαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 10 Κ.Φ.Ε. , για το οικον. έτος 2006.
 
Σημειώνεται, ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης μερικού φύλλου ελέγχου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, των οποίων μπορεί και εν προκειμένω να γίνεται εφαρμόγη εφόσον συντρέχει περίπτωση.
 
Ευνόητο είναι ότι τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να επαληθεύονται από τον έλεγχο, συγκρινόμενα με τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους οικείους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης οικον. έτους 2006 των υπόχρεων (Κωδ. 403 και 404) και να επιβεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση της επιχείρησης, από την οποία λήφθηκε η επιχειρηματική αμοιβή.
 
4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες για τον έλεγχο των σχετικών υποθέσεων και τον καταλογισμό αρμοδίως των διαφορών φόρου καθώς και των εν γένει σχετικών κυρώσεων, εφόσον τελικά με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων συντρέχει τέτοια περίπτωση.
 
Οι σχετικοί έλεγχοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30/11/2007.
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου κάθε μιας από τις υποθέσεις της παραπάνω διασταύρωσης θα καταχωρούνται από τις Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://10.16.59.100 στο εσωτερικό δίκτυο, στην επιλογή «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006» και στην Ενότητα «ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ».
 
5. Οι Οικον. Επιθ/τές, στους οποίους κοινοποιείται η εντολή αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο