Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2007 ]

IKA Σ40/43/22.05.07 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3232/2004 όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 3518/2006 σύμφωνα με τη νέα διαδικασία τρίμηνης ανανέωσης της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3232/2004 όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 3518/2006 σύμφωνα με τη νέα διαδικασία τρίμηνης ανανέωσης της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3232/2004 όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 3518/2006 σύμφωνα με τη νέα διαδικασία τρίμηνης ανανέωσης της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
Σ40/43/22 - 5 - 2007

Σχετ.: Η με αρ. 12/2007 εγκύκλιος.

Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων μας σχετικά με τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των άνεργων ασφαλισμένων του Ιδρύματος σε μειωμένο όριο ηλικίας, οι οποίοι, μετά τη νέα διαδικασία που ακολουθεί πλέον ο ΟΑΕΔ για την ανανέωση των δελτίων ανεργίας των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του, ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους ανά τρίμηνο και όχι κάθε μήνα, όπως απαιτείται από τις εν θέματι διατάξεις, ζητήθηκε η θέση του Υπουργείου Απασχόλησης, η οποία διατυπώνεται στο με αρ. πρωτ. Φ80000/5669/336/8.5.2007 κοινοποιούμενο έγγραφο.

Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχονται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω γήρατος σε μειωμένο όριο ηλικίας με τα κριτήρια μακροχρόνιας ανεργίας που ορίζονται στις οικείες διατάξεις, όπως αυτή πιστοποιείται από τον ΟΑΕΔ με τη νέα διαδικασία.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αθήνα, 08/05/2007
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/5669/336

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του όρθρου 15, παρ. 1, του ν. 3232/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 48), όπως η ίσχύς τους παρατάθηκε με το άρθρο 29, παρ. 2, του ν, 3518/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 272), με δεδομένη τη νέα διαδικασία που ακολουθεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), για την ανανέωση των δελτίων ανεργίας των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του.

ΣΧΕΤ. : Το υπ'αριθμ. πρωτ. 140/23/27.02.07έγγραφο της Υπηρεσίας σας.
Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ.πρωτ. Σ40/23/27-2-2007 εγγράφου σας, σχετικού με το ανωτέρω θέμα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1, του ν. 3232/2004, η προϋπόθεση των εκατό (100) τουλάχιστον ημερών ασφάλισης ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, η οποία τίθεται από την κείμενη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου για λήψη μειωμένης σε ποσό σύνταξης λόγω γήρατος, δεν απαιτείται για ασφαλισμένους που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ., για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον συνεχών μηνών πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και εφόσον, για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά μήνα.
Με τις διατάξεις, δε, του άρθρου 29, παρ. 2, του ν. 3518/2000, η χρονική ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης παρατάθηκε για τρία (3) επιπλέον έτη από την ημερομηνία λήξης της, καλύπτοντας, πλέον, αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν έως και την 11 η/02/2009.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι προϋπόθεση για την υπαγωγή των ανέργων ασφαλισμένων του Ιδρύματος στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης, είναι η εγγραφή τους στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., η κατοχή, από μέρους τους, δελτίου ανεργίας και η ανανέωση αυτού, κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) συνεχών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους για συνταξιοδότηση, ως στοιχείο της απαιτούμενης από τη νομοθεσία αποδεδειγμένα συνεχόμενης (δηλαδή, μακροχρόνιας και όχι περιστασιακής) ανεργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη νέα διαδικασία που ακολουθεί, πλέον, ο Ο.Α.Ε.Δ., για την ανανέωση των δελτίων ανεργίας των εγγεγραμμένων στα αντίστοιχα μητρώα του (ανανέωση των δελτίων ανεργίας κάθε τρεις (3) μήνες και όχι κάθε μήνα, εφόσον η ενέργεια της έκδοσης και ανανέωσης αυτών δεν αποβλέπει στην εύρεση εργασίας, αλλά στην εξυπηρέτηση λοιπών σκοπών), διευκρινίζουμε ότι καθοριστικό στοιχείο προκειμένου για την υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15, παρ. 1, του ν. 3232/2004, αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, η διαπίστωση μακροχρόνιας ανεργίας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον συνεχών μηνών (δηλαδή, n διαπίστωση συνέχειας κατά το κατ'ελάχιστον απαιτούμενο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών), ανεξαρτήτως της συχνότητας ανανέωσης των δελτίων ανεργίας (ανανέωσή τους ανά χρονικό διάστημα ενός (1) ή τριών (3) μηνών), όπως αυτή διενεργείται, πλέον, από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..

Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, παρακαλούμε για την παροχή των σχετικών με το εν λόγω θέμα οδηγιών, προς τα Υποκαταστήματα σας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο