Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2007 ]

Αρθρα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (INCOTERMS1) INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS

(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (INCOTERMS1) INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (INCOTERMS1) INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS


ΕΧ WORΚ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Στο εργοστάσιο, εκ του εργοστασίου. Όρος τιμολόγησης που σημαίνει ότι τα εμπορεύ­ματα παραδίδονται ελεύθερα στο εργοστάσιο του πωλητή και όλα τα έξοδα και οι κίνδυνοι από εκεί και πέρα βαρύνουν τον αγοραστή.

FREE ΟΝ RAIL - TRUCK: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ - ΦΟΡΤΗΓΟ

Free οn rail - truck: Ελεύθερο πάνω στο σιδηροδρομικό βαγόνι. Ο πωλητής οφείλει να παραδώσει το εμπόρευμα πάνω στο βαγόνι, στο σταθμό αποστολής. Οι όροι free on rail και free on truck, είναι συνώνυμοι και χρησιμοποιούνται για σιδηροδρομικές μεταφορές.

(FAS) FREE ALONGSIDE SHIP: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ                       (Η φόρτωση βαρύνει τον αγοραστή)

Ελεύθερο στο πλευρό (παράπλευρα) του πλοίου. Όλα τα έξοδα και οι κίνδυνοι, μέχρι το σημείο αυτό (ή μέχρι τις φορτηγίδες, αν το πλοίο δεν μπορεί να πλευρίσει), βαρύνουν τον πωλητή.

(FOB) FREE ΟΝ BOARD : ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ

Ελεύθερο πάνω στο πλοίο. Όρος που σημαίνει ότι ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη και τα έξοδα μέχρις ορισμένου σημείου (δηλ. στο κιγκλίδωμα του πλοίου, ship' s rail, στο λιμάνι φορτώσεως), στο οποίο γίνεται και η μεταβίβαση της κυριότητας του εμπορεύματος (εκτός αν υ ­πάρχει διαφορετική συμφωνία). Από το σημείο αυτό η ευθύνη και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή, ο οποίος ειδοποιείται εγκαίρως για την ασφάλιση. Ο αγοραστής υποχρεούται να ναυλώσει κατάλληλο σκάφος (ή να κλείσει ανάλογο χώρο, αν το φορτίο είναι μικρό). Ο όρος έχει γενική εφαρμογή, με επιμέρους παραλλαγές και εξειδικεύσεις στις διάφορες χώρες, όπως π.χ. στις ΗΠΑ για τις οποίες βλέπε τους ακόλουθους όρους:

FOB cars (named carrier at named point). Ο πωλητής βαρύνεται με τα έξοδα μέχρι και τη φόρτωση του εμπορεύματος στο καθορισμένο μεταφορικό μέσο στο συμφωνημένο τόπο και ο αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς του εμπορεύματος από το παραπάνω σημείο μέχρι τον τόπο προορισμού.

FOB factory. Ο πωλητής ευθύνεται με τα έξοδα προετοιμασίας και συσκευασίας του εμπορεύματος ενώ ο αγοραστής έχει την ευθύνη και το κόστος για την παραλαβή του εμπορεύματος από το εργοστάσιο και την μεταφορά του στον προορισμό.

FOB (named point) freight allowed to (second named point). Ο πωλητής αναλαμβάνει τον κίνδυνο και τα έξοδα μέχρι το συμφωνημένο σημείο φόρτωσης. Επί πλέον αναλαμβάνει και το ναύλο μέχρι το λιμάνι ή το σταθμό προορισμού, εξουσιοδοτώντας τον αγοραστή να εκπέσει τα έξοδα αυτά από το τιμολόγιο κατά την εξόφληση. Ο αγοραστής πρέπει να ασφαλίσει το εμπόρευμα από το σημείο που περιέρχεται στην κυριότητά του.

FOB (named point) freight prepaid to (second named point). Ο πωλητής βαρύνεται με τα έξοδα μέχρι το συμφωνημένο σημείο φόρτωσης, αλλά καταβάλλει επί πλέον και τον ναύλο μέχρι ένα δεύτερο σημείο ή τον τελικό προορισμό. Στις περιπτώσεις αυτές η μέριμνα και το κόστος για την ασφάλιση βαρύνει τον αγοραστή, από το σημείο στο οποίο το εμπόρευμα περιέρχεται στην κυριότητά του (το πρώτο σημείο).

1.Συλλογή όρων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για την πώληση (ή παράδοση)    εμπορευμάτων.


ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να ισχύσουν και να εφαρμοσθούν πρέπει να συμπεριληφθούν στη σύμβαση, μεταξύ αγοραστή και πωλητή και να αναφέρονται ρητώς, π. χ. Cost and Freight 'ΊΝCΟΤΕRMS 1997'.
 

FOB vessel (named port of export). Ο πωλητής βαρύνεται με τα έξοδα μέχρι και τη φόρτωση του εμπορεύματος πάνω στο πλοίο, στο λιμάνι εξαγωγής που έχει συμφωνηθεί με το αγοραστή, ο οποίος ευθύνεται για το ναύλο και την ασφάλιση, μέχρι τον προορισμό.

FOB (named port of import in foreign country). Ο πωλητής βαρύνεται με όλα τα έξοδα φόρτωσης, ναύλου, εκφόρτωσης, ασφάλισης κλπ. μέχρι το λιμάνι του προορισμού.

FOB (named domestic point). Ο πωλητής βαρύνεται με όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση του εμπορεύματος στην καθορισμένη πόλη. Ο όρος αυτός αποφεύγεται συνήθως, εξαιτίας της ασάφειάς του σχετικά με την έκταση των ευθυνών και των οικονομικών υποχρεώσεων του φορτωτή και του παραλήπτη.

(CIF) COST INSURANCE FREIGHT: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛYΨH

Κόστος, ασφάλεια, ναύλος. Στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων, ο όρος σημαίνει ότι στην αξία περιλαμβάνεται το κόστος του εμπορεύματος, τα ασφάλιστρα και ο ναύλος, τα οποία βαρύνουν τον πωλητή ενώ ο αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα της παραλαβής και πέρα. Ο πωλητής όμως φέρει τον κίνδυνο των εμπορευμάτων, μέχρι να περάσουν το κιγκλίδωμα του πλοίου στο λιμάνι φορτώσεως.

CIF & C. Αξία CIF συν προμήθεια αντιπροσώπου (commission).

CIF & C & Ι. Αξία CIF συν προμήθεια τραπέζης (commission), συν τόκος (interest), από την ημέρα αποδοχής της συναλλαγματικής μέχρι την πληρωμή.

CIF & Ε. Αξία CIF συν προμήθεια τραπέζης ή συναλλ/τική διαφορά (exchange).

Υπάρχει διάσταση απόψεων για την ερμηνεία του όρου, γι' αυτό οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να διευκρινίσουν την έννοια του όρου (exchange).

CIF C & Ι. Κόστος (αξία εμπορεύματος), ασφάλεια, ναύλος, προμήθεια

αντιπροσώπου και τόκος (cost, insurance, freight, commission and interest). Συνών. CIF & C & Ι

(CAF) COST & FREIGHT: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Κόστος και ναύλος. Όρος που χρησιμοποιείται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων και σημαίνει ότι στην αξία αυτή περιλαμβάνεται το κόστος του εμπορεύματος και ο ναύλος μέχρι τον τόπο προορισμού (ή κάποιο άλλο συμφωνημένο σημείο). Ο πωλητής ευθύνεται μέχρι το κιγκλίδωμα του πλοίου - ship' s rail, στο λιμάνι της φορτώσεως και για την πληρωμή των ναύλων. Ο αγοραστής αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο, ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ασφάλιση βαρύνει τον αγοραστή και η σχετική σύμβαση πρέπει να αναφέρει ρητώς ποιους κινδύνους καλύπτει. Σε περίπτωση χρηματοδότησης του εξαγωγέα, εξετάζεται ιδιαιτέρως αν όντως καλύφθηκε η ασφάλιση και με ποιους όρους.

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ

ΕΧ SHIP : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Ελεύθερο επί του πλοίου στο λιμάνι προορισμού (εκφόρτωσης). Το εμπόρευμα μεταφέρεται από τον πωλητή και τίθεται στη διάθεση του αγοραστή, επί του πλοίου στον συμφωνημένο χώρο εκφόρτωσης στο λιμάνι προορισμού.

ΕΧ QUAY : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ

Ελεύθερο επί της προκυμαίας. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του αγοραστή το εμπόρευμα, στη συμφωνημένη αποβάθρα και καθορισμένο χρόνο. Οι δασμοί, ανάλογα με τη συμφωνία, μπορεί να βαρύνουν τον αγοραστή (ex quay duties on buyerΆs a/c) ή τον πωλητή (ex quay duty paid).  

DELIVERED FRONTIER: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ελεύθερο στα σύνορα, παραδοτέο στα σύνορα. Ο πωλητής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους και τα έξοδα μέχρι τα σύνορα αλλά πριν από το συνοριακό τελωνείο. Ιδιαίτερη συμφωνία απαιτείται για την ασφάλιση, πάντως, κατά κανόνα, ο πωλητής φροντίζει για την ασφάλιση του εμπορεύματος μέχρι τον συμφωνημένο τόπο παράδοσης.

DELIVERED DUTY PAID: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ CIF ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

Παραδοτέα με δασμούς πληρωμένους. Εμπορεύματα παραδοτέα στον αγοραστή, στο συμφωνημένο τόπο προορισμού (σιδηροδρομικό σταθμό, λιμάνι ή αποθήκη). Ο πωλητής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους, τα έξοδα και τους δασμούς μέχρι τον τόπο προορισμού. Η συμφωνία πρέπει να καθορίζει την ασφάλιση και τυχόν φόρους (ΦΠΑ κλπ.)

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Οικονομική τακτοποίηση της υποχρέωσης του εισαγωγέα με την τράπεζά  του. Απαιτούνται: Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης.

Φορτωτικά έγγραφα. Αίτηση διακανονισμού.

ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Λέγονται τα έγγραφα που συνοδεύουν την φορτωτική και μεταβιβάζονται με οπισθογράφηση. Μερικά από αυτά είναι: Οριστικό τιμολόγιο.

Ασφαλιστήριο. Πιστοποιητικό προέλευσης. Τιμοκατάλογος.

Κατάσταση συσκευασίας κτλ.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝ1ΣΜΟΥ

1.  Μετρητοίς (CAD) cash against documents. Πληρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων. Στο εξωτερικό εμπόριο σημαίνει καταβολή της αξίας των φορτωτικών εγγράφων από τον αγοραστή, κατά την παραλαβή τους από την τράπεζα.

2.  Υποσχετική promissory letter. Υποσχετική επιστολή. Επιστολή, με την οποία ο εκδότης απλώς υπόσχεται ότι θα εκπληρώσει μια υποχρέωση ή θα εξοφλήσει μια οφειλή. Σε περίπτωση αθέτησης δεν υπάρχει δυνατότητα διαμαρτύρησης όπως συμβαίνει με το γραμμάτιο (promissory note) που είναι αξιόγραφο. Ο όρος αποτελεί μάλλον ελληνική επινόηση. Ο συνήθης αγγλικός όρος είναι: (written) undertaking ή engagement letter.

3. Συναλλαγματική bill of exchange.         Συναλλαγματική.     Έγγραφη εντολή πληρωμής

(μεταβιβάσιμη με οπισθογράφηση). Εκδίδεται από τον εκδότη (drawer) σε βάρος του πληρωτή ή αποδέκτη (drawee, acceptor) για να πληρώσει ορισμένο ποσό, σε πρώτη εμφάνιση ή σε ορισμένη μελλοντική ημερομηνία, στο δικαιούχο (payee). Ο πληρωτής ευθύς ως αποδεχθεί τη συναλλαγματική καλείται αποδέκτης (acceptor). Στην εμπορική πρακτική στις ΗΠΑ ο όρος σημαίνει συνήθως συναλλαγματική πληρωτέα σε άλλη χώρα ή σε ξένο νόμισμα, ενώ οι συναλλαγματικές σε δολάρια που είναι πληρωτέες στο εσωτερικό καλούνται drafts.

4. Πίστωση letter of credit. Πίστωση. Πιστωτική επιστολή. Έγγραφο που αποστέλλεται από μία τράπεζα σε άλλη (ανταποκρίτριά της), με το οποίο την εξουσιοδοτεί να καταβάλλει το ποσό που αναγράφεται στην πίστωση, σε ορισμένο πρόσωπο, με ορισμένους όρους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description MARKAT | Οκτωβρίου 25, 2013 12:18 μ.μ. | Απάντηση
Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος?Τι σημαίνει payment terms: T/T
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο