Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-05-2007 ]

ΠΟΛ.1073/3.5.2007 Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.

(Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Μαΐου 2007
Αριθ.Πρωτ.: 1010984/10169/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ ΠΟΛ: 1073
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο : 210 3375311-312
ΦΑΞ : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.
ΣΧΕΤ: Η αρ.πρωτ. 164/31.1.2007 αίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (πρώην παρ. 3 άρθρου 70 του ν.δ. 3323/1955), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα με τις διατάξεις του άρθρου 113, όσοι παρακρατούν φόρο, μεταξύ άλλων και οι ανώνυμες εταιρείες, για τα καταβαλλόμενα από αυτούς μερίσματα κ.λ.π. υποχρεούνται να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2. Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 2065/1992, στα μερίσματα που διανέμουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες δεν παρακρατείται φόρος, ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου μέσω της υπαγωγής σε φορολογία των συνολικών κερδών προ της διανομής.

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με το αρ.πρωτ. 1024401/527/Α0012/7.3.2002 έγγραφό μας, προκειμένου οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα να περιλάβουν στις οικείες δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, απαιτείται, όπως και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), να χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις των εταιρειών αυτών, τις οποίες θα πρέπει να συνυποβάλλουν με τις δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν μπορούν να αναπληρωθούν από βεβαιώσεις που εκδίδονται από Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) οι οποίες εισπράττουν τα μερίσματα για λογαριασμό των πελατών τους, καθόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν τη δικαιοδοσία για κάτι τέτοιο.

4. Στη συνέχεια όμως, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 39 της αρ.πρωτ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος ΅Αυλων Τίτλων), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της αρ. πρωτ. 24/367/22.12.2005 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , ορίζεται, ότι σε περίπτωση διανομής μερίσματος, εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. αΆ της παρ. 2 του άρθρου 39 της αρ.πρωτ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος ΅Αυλων Τίτλων), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της αρ.πρωτ. 24/367/22.12.2005 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται, ότι εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) εκδίδει στους δικαιούχους μερίσματος τις σχετικές βεβαιώσεις.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι από τις πιο πάνω πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν καθορίζεται ο υπόχρεος για την χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων μερισμάτων για τους δικαιούχους από ονομαστικές μετοχές, προφανώς διότι οι δικαιούχοι – μέτοχοι στην περίπτωση αυτή είναι γνωστοί στην εταιρεία.

7. Ύστερα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές εισηγμένες στο Χ.Α. πρέπει να χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις μερισμάτων στους δικαιούχους και όχι οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).
Αντίθετα, οι τελευταίες δύνανται να χορηγούν τις βεβαιώσεις όταν οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο