Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2007 ]

Αρθρα Ενημέρωση περί Ομαδικών Απολύσεων

(Ενημέρωση περί Ομαδικών Απολύσεων)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ενημέρωση περί Ομαδικών Απολύσεων     

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ
Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι εργαζομένους, για λόγους που δεν αφορούν το προσωπικό των απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τα όρια της επόμενης παραγράφου (Αρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 138719/83).

Τα όρια, πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται από τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στην αρχή του μήνα και είναι τα εξής:

Α) Τέσσερις (4) εργαζόμενοι για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως διακόσια (200) άτομα (Αρθρο 1 παρ. 2 εδ. Α του Ν. 1387/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το Αρθρο 9 του Ν. 2874/2000.

Β) Το ποσοστό που προβλέπεται από το εδ. β΄ της παρ. 2 του Αρθρου 1 του Ν. 1387/83, όπως αντικαταστάθηκε με το Αρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2874/00 εφαρμόζεται για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από διακόσιους (200) εργαζομένους.
Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς εργασίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1387/1983). Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 2,3 και 4 του αυτού (Αρθρου 5 παρ. 5 του Ν. 1387/1983 που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2736/99 και αντικαταστάθηκε με ο Αρθρο 9 παρ.3 του Ν. 2874/2000).

Ομαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού είναι άκυρες (Αρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1387/1983). Στις ομαδικές απολύσεις εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, οι σχετικές με την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης και την καταβλητέα αποζημίωση

 (Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 1367/1983).
--------------ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1-30/6/07
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ: Ανω των 200 ατόμων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ: 2% και μέχρι 30 άτομα κατά ανώτατο όριο το μήνα


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 31731/07 ΦΕΚ 1821/Β/22-12-06.
----------ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:1/1-31/12/07
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ: 20 -200 άτομα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ: 4 άτομα το μήνα

Αρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄του Ν. 1387/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2874/2000.
-------------ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1-31/12/07
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ: Από 1 - 20 άτομα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ:Όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς περιορισμό.


Σημείωση: Οι καταγγελίες μισθωτών που γίνονται ύστερα από την γραπτή δήλωση τους ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, είναι αναμφισβήτητα καταγγελίες οφειλόμενες στο πρόσωπο των εργαζομένων αυτών και συνεπώς δεν συναριθμούνται δηλαδή δεν υπολογίζονται στον αριθμό των μισθωτών που απασχολείται στην αρχή του μήνα (Α.Π.803/03).

'Αρθρο Πηγή  Από  Εκδόσεις PIMΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο