Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2007 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 58/25.04.07 Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2007.

(Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2007.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2007.

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 58/2007
Αριθ.Πρωτ.: Α42/7/25 - 4 - 07

1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων
Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4%, που ισχύει από 1-1-2007 (Υ.Α. Φ11321/7479/421/4-4-07, ΦΕΚ615/τ.Β′/25-4-07), σας κοινοποιούμε τα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ Τ.Η
ΑΠΟ 0 - 11,18
11,19 - 13,30
13,31 - 15,83
15,84 - 18,60
18,61 - 21,27
21,28 - 24,02
24,03 - 26,58
26,59 - 28,91
28,92 - 31,61
31,62 - 33,91
33,92 - 37,27
37,28 - 40,40
40,41 - 43,95
43,96 - 47,37
47,38 - 50,60
50,61 - 53,83
53,84 - 56,86
56,87 - 59,99
60,00 - 63,24
63,25 - 66,14
66,15 - 68,95
68,96 - 72,04
72,05 - 75,44
75,45 - 78,92
78,93 - 82,35
82,36 - 85,77
85,78 - 89,06
89,07 - 92,60

10η
11η
12η
13η
14η
15η
16η
17η
18η
19η
20η
21η
22η
23η
24η
25η
26η
27η
28η
10,52
12,66
15,22
17,49
20,21
22,95
25,48
27,97
30,57
33,02
35,34
38,50
41,94
45,51
48,65
51,97
55,05
58,16
61,32
64,28
67,24
70,06
73,36
76,85
80,28
83,70
87,13
90,37
0 - 7,64 1η ΕΙΔΙΚΗ 7,64


2. Επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών
Από την αναπροσαρμογή αυτή, οι επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών είναι περιορισμένες, αφού οι εισφορές, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπολογίζονται ποσοστιαία επί των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γνωστές από προηγούμενες αναμορ-φώσεις των τιμών των ασφαλιστικών κλάσεων. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τις ακόλουθες:
α) Το ανώτατο όριο αποδοχών για τους ασφαλισμένους έως 31-12-92 (εγκ.ΙΚΑ �ΕΤΑΜ 73/93) μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές, διαμορφώνεται από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2007, για 1 ημέρα ασφάλισης σε 92,60 ευρώ, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 185,20 ευρώ (2×92,60) και για 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2315,00 ευρώ (25×92,60).


β) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους, από 1/1/93 και εφεξής, καθορίζεται για το έτος 2007 σε 5279,57 ευρώ, δεδομένου ότι, το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/2007 ανέρχεται σε 4%, όπως μας γνωστοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το υπ�αριθμ.πρωτ. 32654/0092/2-3-07 έγγραφό του.
Το ανωτέρω ποσό ισχύει και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.


γ) Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειμένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ.2 του ΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προσαυξημένο κατά 20%. Το ανώτατο αυτό όριο διαμορφώνεται από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2007, για μεν τους ασφαλισμένους έως 31-12-92 σε 111,12 ευρώ (92,60×120%) για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, για δε τους ασφαλισμένους από 1-1-93 σε 5279,57 ευρώ μηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές.


δ) Οι εισφορές για τις γνωστές κατηγορίες μισθωτών (σερβιτόροι, κομμωτές, κλπ), οι οποίοι αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες οι μισθωτοί αυτοί έχουν καταταγεί για το τρέχον έτος (εγκ.57/2007).


ε) Οι εισφορές για τα μέλη των Σωματείων Φορτοεκφορτωτών κεφ.Η´, Εκδοροσφαγέων κεφ.Θ´, Σωματείων, Συνεταιρισμών και Συνεργατικών κεφ.Ι´, Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών κεφ.ΙΑ´, Πωλητών Λαϊκών Λαχείων κεφ.ΙΓ´και Πωλητών Λαϊκών Αγορών, θα υπολογίζονται στα νέα ως άνω,από 1-1-2007, τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες έχουν καταταγεί με απόφαση των ΤΔΕ των οικείων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος για το έτος 2007 (εγκ.7/99).


στ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ασφαλισμένων στο ΤΑΝΠΥ, θα υπολογίζονται, για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2007, στο νέο Τ.Η. της 11ης ασφαλιστικής κλάσης, που ανέρχεται σε 35,34 ευρώ (εγκ. 117/85).
Σημειώνεται οτι από 1/1/07 οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑ υπάγονται στον κλάδο ασθένειας του ΟΑΕΕ - ΤΣΑ ( παρ. 10 αρθ.70 του ν.3518/06 ) και επομένως υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών σε αυτό.


ζ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών, θα υπολογίζονται για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2007 στο νέο τεκμαρτό της 4ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 4/1999), που ανέρχεται σε 17,49 ευρώ.
η) Οι ομογενείς (από Αίγυπτο και Τουρκία) θα συνεχίσουν και από 1-1-2007 να καταβάλλουν τις μηνιαίες εισφορές που έχουν ορισθεί με τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν υπολογισθεί με βάση το Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής κλάσης και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου συντάξεως 20% (και 23,6% όταν πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.


θ) Για τους ασφαλιζόμενους προαιρετικά (άρθρο 41 ΑΝ 1846/1951), από 1-1-2007, οι εισφορές θα υπολογίζονται με τα νέα Τ.Η. των κλάσεων στα οποία έχουν καταταχθεί.


ι) Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνον κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 1-1-2007 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης ( εγκ. 69/94).


ια) Ο υπολογισμός των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων και αμειβομένων με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, από 1/1-31/12/2007, θα γίνεται στο ποσό της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκ. 95/92.


3. Καταχώριση αναδρομικών
α) Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών «17» , χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39.
β) Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση των τεκμαρτών ημερομισθίων καταχωρούνται σε χωριστή στήλη
του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών «09», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.
Και στις δύο άνω περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.
Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Ιουνίου 2007.

4. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου
και Τ.Η.
Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 1-1-2007 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαϊου 2007 που θα προκύψουν αφ΄ενός από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και αφ΄ετέρου από τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 31-7-2007. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ. 14/04).

5. Αρμόδια όργανα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν.2676/99
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α′/12-2-04), οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων για τη ρύθμιση των οφειλών κ.λ.π. δεν θα καθορίζονται πλέον με βάση τον τεκμαρτό μισθό της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως, αλλά με τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

6. Αρμοδιότητες Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ανωτάτου
Τεχνικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της εργατικής δαπάνης

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλαμβάνονται του καθορισμού της εργατικής δαπάνης για τα οικοδομικοτεχνικά έργα προϋπολογισμού (ή τελικής δαπάνης) άνω του 100πλάσιου και 800πλάσιου του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών αντίστοιχα (εγκ. 50/81). Τα ποσά αυτά (προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης) ανέρχονται, από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2007, σε 231.500,00 ευρώ (2315,00×100) για την πρώτη περίπτωση και 1.852.000,00 ευρώ (2315,00×800) για τη δεύτερη περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο