Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2007 ]

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 46/16.04.07 Μη συνυπολογισμός Δώρων Πάσχα ή Χριστουγέννων στον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

(Μη συνυπολογισμός Δώρων Πάσχα ή Χριστουγέννων στον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Μη συνυπολογισμός Δώρων Πάσχα ή Χριστουγέννων στον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 45/2007
Αριθμ. Πρωτ.: Α23/590/16-4-2007
ΣΧΕΤ. : Η 21/77 εγκ.

1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

Συγκεκριμένα, είχε γίνει δεκτό ότι ο προσδιορισμός της ασφαλιστικής κλάσης για τους συνεχίζοντες προαιρετικά την ασφάλιση θα διενεργείται εφεξής με συνυπολογισμό στις αποδοχές της ημέρας διακοπής εργασίας και του αναλογούντος ποσοστού αποδοχών στα Δώρα Πάσχα ή Χριστουγέννων.

Και τούτο, με το σκεπτικό ότι, εφ΄ όσον οι συνεχίζοντες την ασφάλιση προαιρετικά έχουν ίδιες παροχές από το Ίδρυμα με τις παροχές που έχουν οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος από υποχρεωτική ασφάλιση, θα πρέπει οι αποδοχές που λαμβάνονται υπ΄ όψη για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης για την απονομή σύνταξης, να λαμβάνονται υπόψη και για την προαιρετική ασφάλιση.
2. Με τις διατάξεις του αρ. 50 του ν.2084/92 ορίσθηκε ότι «Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 37 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύει, προστίθεται διάταξη, που έχει ως εξής:
Από 1-1-93 για τον υπολογισμό των συντάξεων λαμβάνεται υπόψη το 90% των δώρων εορτών. Το ποσοστό αυτό μειώνεται για κάθε επόμενο έτος κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες μέχρι μηδενισμού του».

3. Επειδή, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, έχει παύσει πλέον για τον υπολογισμό των συντάξεων να λαμβάνονται υπ΄ όψη ποσοστά Δώρων Εορτών Πάσχα ή Χριστουγέννων και με βάση το αυτό σκεπτικό (με το οποίο εκρίθη παλαιότερα ότι τα Δώρα Εορτών έπρεπε να λαμβάνονται υπ΄ όψη στον προσδιορισμό κλάσης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, όπως λαμβάνονται και για τον υπολογισμό της σύνταξης), πρέπει να γίνει δεκτό ότι παύει ο συνυπολογισμός των Δώρων Πάσχα ή Χριστουγέννων στον προσδιορισμό της ασφαλιστικής κλάσης για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.
4. Κατόπιν τούτων, τα ανωτέρω θα εφαρμοσθούν σε όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν στο εξής, καθώς και σε όσα είναι σε εκκρεμότητα.

Οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί, θα μείνουν ως έχουν είτε έχουν αντιμετωπισθεί με τον ανωτέρω τρόπο είτε όχι.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο