Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2007 ]

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/16.04.07 Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007.

(Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αναπροσαρμογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007
Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/16 - 4 -2007


Με την παρούσα Εγκύκλιο, σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ.Φ11321/7479/421 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Με την κοινοποιούμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.2606/98, για το έτος 2007 χορηγείται αύξηση στο συνολικό ποσό των συντάξεων και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/06, σε ποσοστό 4% επί του ποσού.

Έπειτα από τα ανωτέρω, τα όρια των ημερήσιων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2007 διαμορφώνονται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 2.
2. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί από 1/1/2007 σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31/12/2006, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν μετά την 1/1/2007, με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδοτήσεώς τους πρίν από την 31/12/2006.

Επισημαίνουμε ότι, η εν λόγω αύξηση αφορά όλο το έτος 2007, δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται χορήγηση αύξησης για το β΄ εξάμηνο, δηλαδή από 1/7/2007 και μετά.
3. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 1/1/2007 θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα και απόλυτη αναπηρία, όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένο Πίνακα 1.

β) Όπως είναι γνωστό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων μητέρων με ανήλικα παιδιά που δεν εργάζονται, των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου και των επιδοματούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δεν χορηγούνται στους λοιπούς διπλοσυνταξιούχους. Διπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη, δηλαδή έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών, δεν χορηγείται το Κ.Ο. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίθετα, όταν το θεμελιωμένο δικαίωμα αφορά μειωμένη σύνταξη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλει το Κ.Ο. όπως και στην
περίπτωση των ασφαλισμένων σε φορείς αυτοτελώς απασχολουμένων, εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.

γ) Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ο οι γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας του Υ.Α.Κ.Π. δεν δικαιούνται το Κ.Ο. , αλλά μόνο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.

δ ) Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους, σε περίπτωση μεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων ( είτε αυξητική είτε μειωτική ) ή σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε μέλη οικογενείας λόγω θανάτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 20/83 και 38/83 για την ΑΤΑ.

4. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν επαναλαμβάνονται οι περιοριστικές διατάξεις της παρ.4 του β΄ εδαφίου του Ν.1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην καταβολή της Α.Τ.Α. από μία πηγή, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,74 Ευρώ το μήνα και, συγχρόνως, απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοί οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών συντάξεων που δικαιούται κάθε άμεσος ή έμμεσος συνταξιούχος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Μετά την αύξηση των ορίων μισθών ,καθώς και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων για το έτος 2007, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 3.503,00 Ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1
ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2007

Βασικό: 463,18

Προσαύξηση για σύζυγο: 34,74 Προσαύξηση για παιδί (μέχρι τρία): 23,14 Αύξηση: 4% επί του συνολικού ποσού

Α. Με σύζυγο και παιδιά.

Κατηγορία Σύνταξης

Βασικό Κ.Ο. (χωρίς προσαυξήσεις)

Κ.Ο. με σύζυγο

Κ.Ο. με σύζυγο και 1 παιδί

Κ.Ο. με σύζυγο και 2 παιδιά

Κ.Ο. με σύζυγο και 3 παιδιά

Γήρατος

463,18

497,26

519,39

541,24

563,16

Αναπηρίας

463,18

497,26

519,39

541,24

563,16

Μελών Οικογενείας

416,85

-

-

-

-


Β. Με παιδιά χωρίς σύζυγο.
Κατηγορία Σύνταξης

Κ.Ο. με 1 παιδί

Κ.Ο. με 2 παιδιά

Κ.Ο. με 3 παιδιά

Γήρατος

486,06

508,40

530,31

Αναπηρίας

486,06

508,40

530,31


Γ. Απόλυτη αναπηρία.

Γήρατος: 231,59
Αναπηρίας: 231,59
Μελών Οικογένειας: 208,43

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2
ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Από 1/1 έως 31/12/07
Αύξηση 4%

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗ

Τ.Η. ΕΥΡΩ

0,00-11,18

1η

10,52

11,19-13,30

2η

12,66

13,31-15,83

3η

15,22

15,84-18,60

4η

17,49

18,61-21,27

5η

20,21

21,28-24,02

6η

22,95

24,03-26,58

7η

25,48

26,59-28,91

8η

27,97

28,92-31,61

9η

30,57

31,62-33,91

10η

33,02

33,92-37,27

11η

35,34

37,28-40,40

12η

38,50

40,41-43,95

13η

41,94

43,96-47,37

14η

45,51

47,38-50,60

15η

48,65

50,61-53,83

16η

51,97

53,84-56,86

17η

55,05

56,87-59,99

18η

58,16

60,00-63,24

19η

61,32

63,25-66,14

20η

64,28

66,15-68,95

21η

67,24

68,96-72,04

22η

70,06

72,05-75,44

23η

73,36

75,45-78,92

24η

76,85

78,93-82,35

25η

80,28

82,36-85,77

26η

83,70

85,78-89,06

27η

87,13

89,07-92,60

28η

90,37

0,00-7,64

1η ΕΙΔΙΚΗ

7,64
ΑΣΦ/ΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/93 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 92,60 Χ 25=2.315¤
΅Ά ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/93 ΅Ά ΅Ά 5076,51Χ 4%=5279,57¤
Αθήνα 4/4/2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Αριθ. ΙΙρωτ.: ΦΙ 1321/7479/421
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΟΤΩΝ
Θέμα: «Αύξηση συντάξεων για το έτος 2007»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998), «Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160Α) «Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης».

3. Τις διατάξεις της αρ. Φ10048/26904/1732/27-2--2004 (ΦΕΚ 402Β) κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ένταξη του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Ασφαλίσεως

Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠ-ΙΛΤ) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΊΚΑ-ΕΤΑΜ)».

4. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 τοτ άρθρου 45 του καταστατικού του ΤΑΠ-ΙΛΤ «Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ48/3/758/25-6-1987» (ΦΕΚ 385Β).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98Α).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201 Α), «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102Α), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/15.02.2006 (ΦΕΚ 35Α), «Διορισμός των μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
8. Το αριθμ. 3413/22/16-3-2007 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, «Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2007».

9. Το αριθμ. 4746/117/23-2-2007 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το οποίο, από την εφαρμογή της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, προκαλείται επιβάρυνση ύψους 436.216.405,00 ευρώ στους προϋπολογισμούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου, του άρθρου 66, του Vv2084/1992 (ΦΕΚ ί65Α).

10. Το αριθμ. 7296/155/16-3-2007 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το οποίο, από την εφαρμογή της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης, προκαλείται επιβάρυνση ύψους 75.000,00 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - ΕΧΕ A.M., καθώς και τα Ειδικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1, του άρθρου % του ν. 1976/1991, αυξάνονται από 1.1.2007, κατά ποσοστό 4%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθώ κατά την 31.12.2006.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία και κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνεται το ποσό της ανώτατης σύνταξης, το οποίο χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους συνταξιούχους του ενταχθέντος σε αυτό κλάδου σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠ-ΙΛΤ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο