Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1033610/609/Α0012/30.3.2007 Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος επιχείρησης με υπερδωδεκάμηνη χρήση, στην περίπτωση που διαπράχθηκε παράβαση του Κ.Β.Σ. κατά την δωδεκάμηνη περίοδο.

(Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος επιχείρησης με υπερδωδεκάμηνη χρήση, στην περίπτωση που διαπράχθηκε παράβαση του Κ.Β.Σ. κατά την δωδεκάμηνη περίοδο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1033610/609/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄
Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375315, 316
FAX : 2103375001

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος επιχείρησης με υπερδωδεκάμηνη χρήση, στην περίπτωση που διαπράχθηκε παράβαση του Κ.Β.Σ. κατά την δωδεκάμηνη περίοδο.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.2238/1994, η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου. Κατ' εξαίρεση, για την επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκάμηνου χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 28 του πιο πάνω νόμου ορίζεται, ότι σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου ως εισόδημα λαμβάνεται για διαχειριστική περίοδο μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, το κέρδος που προέκυψε από την έναρξη της περιόδου μέχρι την ημερομηνία έναρξης του υπολειπόμενου δωδεκάμηνου τμήματος, το οποίο υπολογίζεται κατά προσέγγιση. Το εισόδημα αυτό αφαιρείται από το εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου και το υπόλοιπο που αποτελεί εισόδημα της δωδεκάμηνης περιόδου φορολογείται στο επόμενο οικονομικό έτος.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι όταν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάμηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή της δήλωσης της δωδεκάμηνης περιόδου. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μιας περιόδου.

Β) Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη του δωδεκαμήνου . Κατ΄ εξαίρεση για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας η διαχειριστική περίοδος έναρξης μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο του δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα ,όχι όμως και πλέον των είκοσι τεσσάρων μηνών .

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης κατά περίπτωση , μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από τις επόμενες παραγράφους 3,4,6 και 7 .

3. Επίσης με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζονται οι πράξεις , οι παρατυπίες και οι παραλείψεις οι οποίες έχουν ως συνέπεια το χαρακτηρισμό των βιβλίων δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας ως ανεπαρκών ή ανακριβών.

4. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι η διαχειριστική περίοδος έναρξης του επιτηδευματία που τηρεί τρίτης κατηγορίας δύναται να περιλαμβάνει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών , όχι όμως και μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων μηνών. Επίσης προκύπτει ότι εάν κατά τη διάρκεια αυτής της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου πραγματοποιηθούν από τον επιτηδευματία και διαπιστωθούν από την αρμόδια φορολογική αρχή , οι πράξεις ή παρατυπίες ή παραλείψεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 7 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. , τότε τα βιβλία που τηρεί ο εν λόγω επιτηδευματίας γι' αυτή την υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή ανάλογα την περίπτωση, αδιάφορα αν γι΄ αυτή τη διαχειριστική περίοδο, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Α' (Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) της παρούσας, υποβάλλονται δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο