Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1034552/637/Α0012/30.3.2007 Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2007.

(Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2007.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 30/3/2007
Αρ.Πρωτ.:1034552/637/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρ.Πρωτ.:1034552/637/Α0012
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α
β) Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Κ.. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375316
ΦΑΞ : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2007.
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ισχύουν τα εξής:
α) Εάν μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ποσό επιστροφής πέντε (5) ΕΥΡΩ και άνω, τότε η επιστροφή στους δικαιούχους γίνεται με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην αριθμ.1045647/2509/0016/ ΠΟΛ.1077/16.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών, γίνεται με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που αποστέλλεται από την Γ.Γ.Π.Σ.

2. Αν ο φορολογούμενος χρειαστεί αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε2, Ε3, Ε9 που έχει υποβάλλει μαζί με τη δήλωση μέσω διαδικτύου, τότε προβαίνει στην εκτύπωσή τους και με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 δηλώνει για την περίπτωση που απαιτούνται ότι είναι ακριβή αντίγραφα των υποβληθέντων.

3. Η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, που γίνεται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3 γίνεται άμεσα από τη ΔΟΥ δεδομένου ότι είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική εμφάνιση των απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγησή τους. Ειδικά η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που γίνεται με βάση τη συνυποβαλλόμενη δήλωση Ε9, προϋποθέτει την προσκόμιση από τον φορολογούμενο εκτύπωσης της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης Ε9, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η ακρίβεια των περιλαμβανομένων στοιχείων.

4. Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων με άλλα σχετικά στοιχεία του φορολογούμενου, δεν ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης της δήλωσης. Στις περιπτώσεις που θα καταστεί στη συνέχεια δυνατή η συσχέτιση των στοιχείων, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης θα σταλεί στον φορολογούμενο. Σε διαφορετική περίπτωση, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα – με παράλληλη αποστολή σχετικών καταστάσεων στη ΔΟΥ – προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
OIKONOMIAΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο