Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-1994 ]

ΠΟΛ.1066/4.3.1994 Διάθεση φορολογικών εντύπων

(Διάθεση φορολογικών εντύπων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Διάθεση φορολογικών εντύπων

1027206/180/0015/ΠΟΛ. 1066/4.3.1994

ΠΟΛ 1066

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128) και 551/1988 (ΦΕΚ Α' 259).
  2. Την Γ.Υ. 5246/από 14 Οκτωβρίου 1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 829 Β').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84) όπως ισχύει.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας διάθεσης μεγάλου αριθμού φορολογικών εντύπων σε επαγγελματικές οργανώσεις ή μεμονωμένους επαγγελματίες με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, κατά την υποβολή Φορολογικών Στοιχείων οικον. έτους 1994.

5. Σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων.

6. Από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις, ή οι μεμονωμένοι επαγγελματίες, που επιθυμούν έντυπα για την υποβολή φορολογικών στοιχείων οικον. έτους 1994, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην οποία θα αναγράφονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, ή επωνυμία, επαγγελματική ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Δ/νση εππαγγέλματος κ.λπ.).

β) Ο αριθμός των εντύπων που θέλουν να προμηθευτούν, χωριστά κατ' είδος του αιτουμένου εντύπου.

2. Τα έντυπα θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι να συμπληρωθεί ποσοστό (15%) δέκα πέντε στα εκατό των κατωτέρω από κάθε είδος εκτυπωθέντων εντύπων και στη συμβολική τιμή που αναφέρεται απέναντι από κάθε ένα από αυτά ως εξής:

α) Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών (για αγορές εμπορευμάτων και παγίων αγαθών λήψη υπηρεσιών, καταβολή αμοιβών κ.λπ.) έντυπο Ε 407 στο ποσό των πέντε (5) δρχ.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών (για πωλήσεις αγαθών - παροχή υπηρεσιών, είσπραξη αμοιβών κ.λπ.) έντυπο Ε 408 στο ποσό των πέντε (5) δραχμών. γ) Ολα τα υπόλοιπα έντυπα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) στο ποσό των τριών (3) δρχ.

3. Κάθε ένας ενδιαφερόμενος πρέπει να παραγγείλει τουλάχιστον χίλια (1.000) έντυπα, από ένα είδος ή από κάθε είδος αν επιθυμεί περισσότερα είδη, από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στην υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου, (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), οδός Αμφιαράου και Κλεοδήμους 8, Αθήνα.

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από τον προϊστάμενο της ως άνω Υπηρεσίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, θα εκδίδεται εντολή είσπραξης προς οιαδήποτε ΔΟΥ για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 2411.

5. Τα έντυπα, για τα οποία έχει κατατεθεί το οφειλόμενο ποσό, κατά τα ανωτέρω, θα διατίθενται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ), οδός Αμφιαράου και Κλεοδήμους 8, Αθήνα, προσκομίζοντας το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης. Εάν αυτό είναι απαραίτητο στον ενδιαφερόμενο, θα παραδίδεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού (πρωτοτύπου) στο σώμα του οποίου και σε εμφανές σημείο θα αναγράφεται η ένδειξη "παρελήφθησαν".

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο