Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2007 ]

ΠΟΛ.1032/23.2.2007 Κοινοποίηση της 53437/22.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι

(Κοινοποίηση της 53437/22.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007
Αριθ.Πρωτ.: 1020448/91/Τ.& Ε.Φ.
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ: 1032
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Ταχ. Δ/νση :Σίνα 2-4
Ταχ.Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ.: Ι. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνο :2103642922
ΦΑΞ: 210 3642251

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της 53437/22.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι».

Κοινοποιούμε κατωτέρω την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 53437/22 Σεπτεμβρίου 2006 «Είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5α του ν.1790/1988, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 31 του ν.2040/1992 και κατάργηση της υπΆαριθμ.56983/11.9.2003 κοινής υπουργικής απόφασης.», που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ ΒΆ 1445/2.10.2006 και την οποία μας κοινοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α με το 1612/22.1.07 έγγραφό του και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.
Με την απόφαση αυτή ορίζεται ότι από την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007 καταργείται η Δήλωση Καλλιέργειας Βάμβακος για την απόδοση της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
Επανέρχεται δηλαδή το προγενέστερο καθεστώς της παρακράτησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., επί της αξίας των ποσοτήτων βάμβακος που θα πωληθούν με βάση τα σχετικά τιμολόγια (άρθρο 31 Ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70Α 23.4.1992).
Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, για όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης και κατά συνέπεια και για το βαμβάκι, ανέρχεται σε 3%.

Η ανωτέρω εισφορά βαρύνει πάντοτε τον πωλητή παραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσιο. Υπόχρεοι για την απόδοση στο Δημόσιο (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) είναι:

α) ο πωλητής παραγωγός σε περίπτωση που έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

β) Ο αγοραστής των προϊόντων επιτηδευματίας ή ο τρίτος (π.χ. αντιπρόσωπος, συνεταιριστική οργάνωση) ο οποίος (τρίτος) πουλά για λογαριασμό του παραγωγού στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραγωγός δεν έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίοι υποχρεούνται να παρακρατήσουν την οφειλόμενη εισφορά και να την αναγράψουν στο εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο αγοράς ή εκκαθάριση κατά περίπτωση).

Η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α αποδίδεται από τους κατά νόμο υπόχρεους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ με δήλωση, μέχρι και την εικοστή των μηνών Μαϊου, Αυγούστου, Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου για τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναλογούν στα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο πωληθέντα ή αγορασθέντα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα κατά περίπτωση.

Αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου της ορθής απόδοσης της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α και τον καταλογισμό τυχόν διαφορών, αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την εγκύκλιό μας 1043624/2061/0014/ ΠΟΛ.1097/12.5.1992, για δε την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2523/1997 και συγκεκριμένα εάν υπόχρεος είναι ο παραγωγός οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 και εάν υπόχρεος είναι ο αγοραστής ή οποιοσδήποτε τρίτος, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν αποδοθεί στο Δημόσιο από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων επιτηδευματία ή από τον τρίτο που πουλά τα προϊόντα αυτά για λογαριασμό του παραγωγού, καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων αυτών με πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) έστω και αν τα εν λόγω πρόσωπα δεν παρακράτησαν την οφειλόμενη εισφορά από τους παραγωγούς ή δεν την ανέγραψαν επί των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι η αναλογούσα εισφορά οφείλεται και αποδίδεται κατά τα προαναφερόμενα, από τους υπόχρεους, ανεξαρτήτως αν παρακρατήθηκε από τους παραγωγούς και αναγράφηκε επί των τιμολογίων αγοράς ή εκκαθαρίσεων κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση, αυτή ισχύει από της δημοσίευσής της, επομένως καταλαμβάνει πωλήσεις που πραγματοποιούνται από 2 Οκτωβρίου 2006 και μετά. Για τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από 2.10 έως 31.12.2006 η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α αποδίδεται στις 20 Φεβρουαρίου 2007.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο