Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2006 ]

1064697/1507/Α0012/27.9.2006 Προσδιορισμός των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης

(Προσδιορισμός των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΘΗΝΑ 27 Σεπτεμβρίου 2006

Αριθ.Πρωτ.:1064697/1507/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης .

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας από τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι υποχρεώσεις υπολογίζονται τεκμαρτώς σε ποσοστό 10 % επί των αγορών ( εμπορευμάτων και παγίων ) που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της μεταβίβασης, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της περιπτ. α΄της παρ. 22 του άρθρου 1 της αρ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/01.04.2003 Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα από το ύψος των πραγματικών υποχρεώσεών της, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης ορθών και ακριβών στοιχείων για τις εν λόγω υποχρεώσεις από τα τηρούμενα από αυτήν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. ( σχετ. το 1074611/1601/Α0012/24.1.2004  έγγραφο ).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΕΜΜ. ΒΕΝΕΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο