Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2007 ]

Αρθρα Θέματα αποθήκης (Διαφορές απογραφής - Ελλείμματα - Πλεονάσματα - Καταστροφές)

(Θέματα αποθήκης (Διαφορές απογραφής - Ελλείμματα - Πλεονάσματα - Καταστροφές))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Γενική Λογιστική:

Στη γενική λογιστική, οι διαφορές απογραφής όλων των κατηγοριών αποθεμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών, προϊόντων, εμπορευμάτων κ.λπ.) επηρεάζουν την αξία απογραφής των αποθεμάτων λήξεως και κατ' επέκταση το κόστος πωλήσεων και το οργανικό αποτέλεσμα της χρήσεως και δεν είναι αναγκαίο, αλλά ούτε και δυνατό, να γίνει καμιά ιδιαίτερη εγγραφή για τις διαφορές αυτές (ελλείμματα και πλεονάσματα).Για τα ελλείμματα

Χρέωση


97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού
97.10.00 Διαφορές απογραφών
97.10.00.00 Ελλείμματα
97.10.00.00.20 Εμπορευμάτων

........
Πίστωση
94 Αποθέματα
94.20 Εμπορεύματα

.........
Χρέωση
98 Αναλυτικά αποτελέσματα
98.99 Αποτελέσματα χρήσεως
98.99.03 Διαφορές ενσωματώσεως και κατ.


Πίστωση
97 Διαφορές ενσωματώσεως και κατ.
97.10.00 Διαφορές απογραφών
97.10.00.00 Ελλείμματα
97.10.00.00.20 Εμπορευμάτων


Για τα πλεονάσματα

Χρέωση
94 Αποθέματα
94.20 Εμπορεύματα


Πίστωση
97 Διαφορές ενσωματώσεως και κατ/μού
97.10.00 Διαφορές απογραφών
97.10.00.01 Πλεονάσματα
97.10.00.01.20 Εμπορευμάτων
Χρέωση
97 Διαφορές ενωματώσεως και κατα/μού
97.10.00 Διαφορές απογραφών
97.10.00.01 Πλεονάσματα

Πίστωση
97.10.00.01.20 Εμπορευμάτων
98 Αναλυτικά αποτελέσματα
98.99 Αποτελέσματα χρήσεως
98.99.03 Διαφορές ενσωματώσεως και κατ/μού


Αν πρόκειται για ελλείμματα ή πλεονάσματα υλικών που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία, αντί του 94 κινείται ο λ/σμός 93 κόστος παραγωγής.


Κατά το ΕΓΛΣ ο λ. 97.10 μεταφέρεται στον 98.99 Αποτελέσματα χρήσεως


ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο είναι το «πρωτόκολλο καταστροφής» που συντάσσεται από επιτροπή υπαλλήλων της επιχειρήσεως που συγκροτείται με απόφαση των νόμιμων οργάνων της (λ.χ. του Δ.Σ.), η οποία προβαίνει σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στην καταστροφή των αγαθών και στη σύνταξη και υπογραφή σχετικού «πρωτοκόλλου καταστροφής αποθεμάτων». Κρίνεται σκόπιμο η επιχείρηση, με αίτησή της στον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, να ζητήσει την παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της ΔΟΥ στην καταστροφή των αγαθών.
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δικαιούται (και δεν υποχρεούται) να εκδώσει σχετική εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της καταστροφής των αγαθών.
Επίσης κρίνεται σκόπιμο να καλείται και ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας, εφόσον αυτή υπόκειται στον έλεγχο του ΣΟΕ. Γίνεται πάντως δεκτό ότι για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου καταστροφής δεν απαιτείται η συμμετοχή δημοσίου οργάνου.

Σκόπιμο είναι η απόφαση περί καταστροφής των αποθεμάτων να ληφθεί από το Δ.Σ της εταιρίας, το οποίο να ορίσει και τα μέλη της επιτροπής που θα προβεί στην καταστροφή των αποθεμάτων.

Αποφάσεις του ΣτΕ 2936/1988 και 3422/1991, σύμφωνα με τις οποίες νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την καταστροφή αποθεμάτων είναι τα συνταχθέντα από υπαλλήλους της επιχειρήσεως πρωτόκολλα καταστροφής, εφόσον ούτε από τον ΚΒΣ ούτε από τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος προβλέπονται ειδικά δικαιολογητικά για την απόδειξη καταστροφής των αποθεμάτων.Λογιστική αντιμετώπιση
Γνωμ. 51/1282/1990 :

Σύμφωνα με την Γνωμάτευση..

To κόστος των αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα, λόγω λήξεως της ημερομηνίας καταναλώσεώς τους ή από άλλη αιτία, χαρακτηρίζεται έκτακτη ζημία και αντιμετωπίζεται ως εξής:Στη γενική λογιστική:

Το κόστος παραγωγής ή αγοράς των αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα καταχωρείται σε χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθμιου λ/σμού, π.χ. 81.02.10 «ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων», ενταγμένου στο δευτεροβάθμιο λ/σμό 81.02 «έκτακτες ζημίες», με πίστωση αντίστοιχου τριτοβάθμιου λ/σμού που ανοίγεται υπό το λ/σμό 78.11 «αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων», ο οποίος αναλύεται σε ανάλογους τριτοβάθμιους (π.χ. κατ' είδος προϊόντος).Γενική Λογιστική.

Χρέωση
81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
81.02 Έκτακτες ζημίες
81.02.10 Ζημίες από καταστ. ακατάλληλων αποθεμάτων


Πίστωση
78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα
78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθ.
Στην αναλυτική λογιστική:
Χρέωση

98 Αναλυτικά αποτελέσματα
98.99 Αποτελέσματα χρήσεως
98.99.04 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
98.99.04.02 Έκτακτες ζημίες

Πίστωση
90 Διάμεσοι - αντικρυζόμενοι λογαριασμοί
90.08 Αποτελέσματα λογισμένα
90.08.81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα λογισμένα

Επίσης σε θεωρημένη αποθήκη μαζί με τις εγγραφές γίνεται και η τακτοποίηση των μερίδων της αποθήκης.


Χρέωση
90 Διάμεσοι - αντικρυζόμενοι λογαριασμοί
90.07 Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισμένα
90.07.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα
90.07.78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων

Πίστωση
96 Έσοδα - μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλ.
96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλ.
96.22.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα
96.22.78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλ. αποθ.Χρέωση
96 Έσοδα - μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
96.20 Κόστος (παραγωγής ή αγοράς) πωλημένων
96.20.78 Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων - Τεκμαρτών εσόδων
96.20.78.11 Κόστος καταστραφέντων ακατάλληλων αποθ.

Πίστωση
94 Αποθέματα
94.20 ΕμπορεύματαΟ Φ.Π.Α. που εξεπέστη κατά την αγορά των εμπορευμάτων, πρώτων υλών κ.λπ. δεν επιστρέφεται στο Δημόσιο στην περίπτωση που στη συνέχεια τα εμπορεύματα, πρώτες κ.λπ. ύλες ή τα παραχθέντα από αυτές προϊόντα καταστρέφονται, κλέπτονται ή χάνονται, εφόσον η ζημία αποδεικνύεται με νόμιμα δικαιολογητικά. (33 Παρ 1β του Ν.2859/2000)ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Γνωμ. 231/2208/1994:

Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων αγοραζόμενων αγαθών

Σε απάντηση της από ............. επιστολής σας προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το .......... έγγραφο του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με τους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (παράγρ. 2.2.203 - 2.2.205 και 5.215) και τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. ( άρθρα 7 και 8 Π.Δ. 186/1992 ), δεν επιτρέπεται για τα διαπιστούμενα κατά την παραλαβή αγορασμένων αγαθών ελλείμματα ή πλεονάσματα να διενεργούνται εγγραφές "πρόβλεψης της αξίας των διαφορών κατά το χρόνο της ποσοτικής καταχώρησης των ελλειμμάτων" κ.λπ., όπως ζητάτε με την πιο πάνω επιστολή σας.

β) Σύμφωνα με τους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και τις βασικές λογιστικές αρχές, με την αξία των ποσοτικών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή αγοραζόμενων αγαθών, χρεώνεται ή, ανάλογα, πιστώνεται ο προμηθευτής (στο λογαριασμό 50 ), με αντίστοιχη πίστωση ή χρέωση των λογαριασμών αγορών Ομάδα 2 και λογαριασμού 94 καθώς και των ενταγμένων στο 94 μερίδων αποθήκης.

γ) Για την ιδιαίτερη εμφάνιση των ελλειμμάτων και πλεονασμάτων, όπως απαιτεί και η ερμην. εγκύκλιος του Κ. Β. Σ. (Π.Δ. 186/1992) υπ αριθ. 3/1992 στην παράγρ. 8.6.4, οι προηγούμενες τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές επιβάλλεται να διενεργούνται ως ακολούθως:

(γα) Κατά την παραλαβή των αγαθών, οι εγγραφές χρεώσεως των λογαριασμών αγορών της Ομάδας 2 και του πρωτοβάθμιου 94 καθώς και των (κάτω από τον 94 τηρούμενων) μερίδων αποθήκης και αντίστοιχης πιστώσεως του προμηθευτή στο λογαριασμό 50 , θα γίνονται με βάση τα δεδομένα του τιμολογίου του προμηθευτή (ποσότητες και αξίες).

(γβ) Για τα διαπιστούμενα κατά την παραλαβή ελλείμματα θα διενεργείται αμέσως και οπωσδήποτε την ίδια ημέρα, εγγραφή χρεώσεως του προμηθευτή και αντίστοιχης πιστώσεως των λογαριασμών αγορών ( ομάδας 2 και 94) καθώς και των μερίδων αποθήκης (δηλ. του "βιβλίου αποθήκης" που είναι η τελευταία βαθμίδα των λογαριασμών του 94 ), με την αιτιολογία "ελλείμματα τιμολογίου ........ και έτσι, τελικά, στις μερίδες αποθήκης (και τους οικείους λογαριασμούς

αγορών) θα απομείνει η ποσότητα που πραγματικά παραλήφθηκε και εισήχθηκε στην αποθήκη, με την αντίστοιχη αξία της. Για την εγγραφή αυτή θα εκδίδεται αριθμημένο αθεώρητο Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής που θα φέρει τα πλήρη στοιχεία ("φίρμα" κ.λπ.) της επιχειρήσεως και θα υπογράφεται αρμοδίως, στο οποίο θα επισυνάπτονται και τα σχετικά αποδεικτικά των ελλειμμάτων στοιχεία (ζυγολόγια, αποδεικτικά παραλαβής κ.λπ.). Στα δικαιολογητικά των εγγραφών αυτών απαραιτήτως θα επισυνάπτονται και τα μεταγενεστέρως λαμβανόμενα οικεία πιστωτικά τιμολόγια του προμηθευτή.

(ΥΥ) Για τα διαπιστούμενα πλεονάσματα θα γίνονται ανάλογες των προηγούμενες λογιστικές εγγραφές.

(γδ) Όπως τονίζεται και στην προαναφερθείσα ερμην. εγκύκλιο του Κ.Β.Σ., οι περιπτώσεις να προκύπτουν ελλείμματα και πλεονάσματα δεν πρέπει να έχουν μεγάλη συχνότητα και πάντως η συχνότητα τους και το ύφος τους πρέπει να δικαιολογείται από την ιδιομορφία των αγαθών ή από άλλες ειδικές συνθήκες.

Επιπλέον εάν κατά την αγορά αγαθών διαπιστώνονται ποσοτικά ελλείματα ή πλεονάσματα θα πρέπει η μερίδες της αποθήκης να ενημερώνονται με ποσοτικά με τα πραγματικά , και να επισυνάπτονται μαζί όλα τα περαστατικά που αποδεικνείουν τις διαφορές. Επίσης τα περιστατικά αυτά δεν θα πρέπει να συμβαίνουν σε μεγάλη συχνότητα εκτός ειδικών περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με την ιδιομορφία του είδους (Π.Χ. καύσιμα)

Πηγές.ΚΒΣ Αρθρο 8
Γνωμ. 231/2208/1994
Γνωμ. 51/1282/1990
Ν. 2859/2000 Αθρο 33
ΣτΕ 2936/1988
ΕΓΛΣ Παρ. 2.2.203 - 2.2.205 και 5.215ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο