Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2003 ]

1011563/264/Α0012/5.2.2003 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2003, μέσω λογιστών.

(Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2003, μέσω λογιστών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2003, μέσω λογιστών
1011563/264/Α0012/5.2.2003

1011563

1. Με την υπ' αριθ. 1005315/100/Α0012/20.1.2003 διαταγή μας και με στόχο να αποφευχθούν ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία των πολιτών, που παρατηρούνται στις ΔΟΥ, κατά την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, παρασχέθηκε η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να παραλάβουν με μια συγκεκριμένη διαδικασία τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 των πελατών τους φορολογουμένων φυσικών προσώπων και κατόπιν πάλι με μια συγκεκριμένη διαδικασία να τις υποβάλλουν για λογαριασμό των τελευταίων στις αρμόδιες ΔΟΥ.

2. Σχετικά με την διαδικασία της παραλαβής των πιο πάνω δηλώσεων από τους λογιστές, τον τρόπο υποβολής αυτών στις αρμόδιες ΔΟΥ, καθώς και την παραλαβή τους από τις τελευταίες διευκρινίζονται τα εξής:

Διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από λογιστές

- Κάθε φορολογούμενος πρέπει να παραδώσει τη δήλωσή του στο λογιστή το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, όπως αυτή αναφέρεται στο φυλλάδιο που έχει εκδοθεί για τη συμπλήρωσή της (π.χ. ο φορολογούμενος που απόκτησε εισόδημα από ατομική, εμπορική επιχείρηση με βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ και του οποίου το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ είναι ο αριθμό 2, πρέπει να παραδώσει τη δήλωσή του στο λογιστή το αργότερο μέχρι τις 4.3.2003).

- Μετά την παραλαβή της δήλωσης από το φορολογούμενο ο λογιστής:

α) στην τελευταία σελίδα της (και στον πίνακα που τον αφορά) θα γράφει (εκτός από τα στοιχεία του που ζητούνται), την ένδειξη «Παραλήφθηκε», την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από αυτόν και την υπογραφή του,

β) θα χορηγεί βεβαίωση στο φορολογούμενο, από την οποία θα προκύπτει αφενός ότι παρέλαβε τη δήλωσή του και αφετέρου η ημερομηνία που την παρέλαβε.

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων στις ΔΟΥ

- Ο λογιστής θα καταρτίζει ανά ΔΟΥ και ανά κατηγορία φορολογουμένων, ανάλογα με την αρχική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεών τους, κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα (π.χ. άλλη κατάσταση για όσους αρχίζουν να υποβάλλουν δήλωση σε μία ΔΟΥ από 3.3.2003, άλλη κατάσταση για όσους αρχίζουν να υποβάλλουν δήλωση στην ίδια ή σε άλλη ΔΟΥ από 1.4.2003 κ.λπ.), την οποία και θα υπογράφει. Στην κατάσταση θα αναγράφει τα στοιχεία του ως εκδότη της κατάστασης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, διεύθυνση επαγγέλματος, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, αριθμό Μητρώου άδειας άσκησης επαγγέλματος και κατηγορία άδειας ή βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης με συμπληρωμένο το Αριθμό Μητρώου του μέλους της), καθώς και τα στοιχεία κάθε πελάτη του, της συγκεκριμένης κατηγορίας του οποίου παρέλαβε τη δήλωση (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος και ΑΦΜ).

Σημειώνεται ότι θα καταρτίζεται μία και μόνο κατάσταση για κάθε ΔΟΥ και για κάθε κατηγορία πελατών - φορολογούμενων. Δηλαδή, ο λογιστής πρέπει να καταρτίζει μία και μόνο κατάσταση για τους πελάτες του που αρχίζουν να υποβάλλουν δήλωση σε μία ΔΟΥ, από 3.3.2003.

- Η πιο πάνω κατάσταση, μαζί με τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων κάθε κατηγορίας φορολογουμένων και το πολύ τρεις εργάσιμες ημέρες αργότερα. Π.χ. η κατάσταση που θα περιλαμβάνει φορολογούμενους που έχουν αποκτήσει εισόδημα από ατομική, εμπορική επιχείρηση με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ κ.λπ. και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα τη συνοδεύουν, χωρίς να ενδιαφέρει το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των φορολογούμενων, θα μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και τις 21.3.2003.

Διαδικασία παραλαβής δηλώσεων από ΔΟΥ

Ο υπάλληλος της αρμόδιας ΔΟΥ μετά την παραλαβή της κατάστασης και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που τη συνοδεύουν θα υπογράφει τα δύο (2) αντίτυπα της κατάστασης και θα επιστρέφει το ένα από αυτά στο λογιστή. Επίσης, στην τελευταία σελίδα κάθε δήλωσης και στον οικείο πίνακα θα αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής της από αυτόν, η οποία θα είναι η ίδια με την ημερομηνία παραλαβής που έχει αναγραφεί από το λογιστή ότι παραλήφθηκε από αυτόν και από κάτω θα υπογράφει και θα θέτει τη σφραγίδα του. Στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, μετά την κατά τα πιο πάνω παραλαβή τους θα επιστρέφει το ένα στο λογιστή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο