Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2007 ]

ΠΟΛ.1048/12.3.2007 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στις Δ.Υ.ΠΕ. ΣΧΕΤ: Το από 23/2/2007 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στις Δ.Υ.ΠΕ. ΣΧΕΤ: Το από 23/2/2007 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 12 Μαρτίου 2007

Αριθμ. πρωτ.:1019420/10266/Β0012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αριθμ. πρωτ.:1019420/10266/Β0012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α.Διακοστεργίου ΠΡΟΣ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Τηλέφωνο : 210 3375311-312

ΦΑΞ : 210 3375001


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στις Δ.Υ.ΠΕ.

ΣΧΕΤ: Το από 23/2/2007 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.2238/1994, εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο, το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας, κατά περίπτωση.

 

ΕΠΕΙΓΟΝ


2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.3329/2005, από την 3η Μαΐου 2005 καταργήθηκαν τα Πε.Σ.Υ.Π. (τα οποία είχαν συσταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.2889/2001) και περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ίδιου νόμου (όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.3370/2005) ορίζεται, ότι στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας συνίσταται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.», στο οποίο περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αντίστοιχου Πε.Σ.Υ.Π..

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3329/2005, δηλαδή από τις 3 Μαΐου 2005.

 

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 14 του ως άνω νόμου ορίζεται, ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν μετατραπεί σε αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που προβλέπονται με το Ν.3106/2003 μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

 

4. Επίσης, με την αρ.πρωτ.1023012/10194/ΠΟΛ.1037/Β0012/3.03.2006 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό, ότι οι Δ.Υ.Π.Ε., εφόσον το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των αντίστοιχων Πε.Σ.Υ.Π. περιήλθε αυτοδικαίως στην κυριότητά τους μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3329/2005, θα δηλώσουν, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, και τα εισοδήματα που προέκυψαν από τα ακίνητα που είχαν εκμισθωθεί από τα Πε.Σ.Υ.Π. (και τα οποία περιήλθαν στην κυριότητά τους), δηλαδή θα δηλώσουν τα εισοδήματα που προέκυψαν από τα ακίνητα αυτά μέσα σε ολόκληρο το έτος 2005.

5. Στη συνέχεια, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την αρ.88/22.02.2006 γνωμοδότησή του (Δ΄Τμήμα), που έγινε αποδεκτή (στις 13.3.2006) από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γνωμοδότησε ότι:

α) Μετά τις ρυθμίσεις του Ν.3329/2005 και του Ν.3370/2005, οι Δ.Υ.ΠΕ. απέκτησαν στις 3-5-2005 την κυριότητα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργηθέντων Πε.Σ.Υ.Π., στην οποία περιλαμβανόταν η περιουσία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ), που είχε προηγουμένως περιέλθει στα Πε.Σ.Υ.Π..


β) Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι ΜΚΦ διατήρησαν το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης επί της περιουσίας τους, που είχε περιέλθει στα καταργηθέντα Πε.Σ.Υ.Π. και ήδη έχει περιέλθει στις Δ.Υ.ΠΕ..

 

6. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, που ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.2238/1994, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να δηλώνουν με αυτήν και τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο (εκμίσθωση, εκμετάλλευση κυλικείων κτλ) των ακινήτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα των Δ.Υ.ΠΕ., μη εφαρμοζομένων πλέον των όσων είχαν γίνει δεκτά με την αρ.πρωτ.1023012/10194/ΠΟΛ.1037/3.3.2006 εγκύκλιό μας. Επίσης, οι Δ.Υ.ΠΕ. υποχρεούνται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος να δηλώσουν με μία απλή συνημμένη δήλωση τα ακίνητά τους, τα οποία εκμεταλλεύονται, βάσει του νόμου, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., καθώς και τα στοιχεία αυτών, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 και επομένων.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο