Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2007 ]

ΠΟΛ.1030/21.2.2007 Χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων.

(Χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.


Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1020057/1484/257/0014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.                
ΤΜΗΜΑ Α΄
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Τ.Κ.:106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3647202-5
Fax:210 3645413

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ:    1030

ΘΕΜΑ:Χρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000, ΦΕΚ 248 A΄), όπως ισχύουν:
α)  της παραγράφου 1 του άρθρου 36,
β)  της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,
γ)  το άρθρο 39α όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄),
δ)  της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
ε)  της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2.Τις παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α)  1003644/194/27/0014/ΠΟΛ 1019/4-2-2003 και
β)  1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ 1060/18-4-2006,
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄),
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως,
5.    Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9-2-2006 (ΦΕΚ 204 Β΄),
6Την ανάγκη χορήγησης μεταβατικής περιόδου για την ομαλή ένταξη στο κανονικό καθεστώς των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν παραδόσεις του άρθρου 39α για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄),
7.Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η δήλωση μεταβολών - μετάταξης, του άρθρου 36 παρ. 1 περ. β΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. των υποκειμένων που πραγματοποιούν παραδόσεις του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. και έχουν υποχρέωση ένταξης από 1/1/2007 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από το απαλλασσόμενο, μπορεί να υποβληθεί έως και την 30η Μαρτίου 2007.
2.Οι περιοδικές δηλώσεις για την φορολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2007, των προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 της παρούσας και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως και την 30η Μαρτίου 2007 χωρίς την επιβολή των κυρώσεων των άρθρων 1 και 4 του ν.2523/1997 όπως ισχύει.
    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                            ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ            ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                           ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο